Yhteiskuntavastuuraportti 2015

GRI

YLEINEN PERUSSISÄLTÖ

G4           GRI sisältö Sijainti Puutteet Varmennettu
STRATEGIA JA ANALYYSI
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus

ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS
G4-3 Organisaation nimi Hallinto ja johtaminen

G4-4 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Palvelut valtionhallinnolle

G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Organisaatio

G4-6 Toimintamaiden maantieteellinen sijainti Organisaatio

G4-7 Organisaation omistus ja juridinen muoto Hallinto ja johtaminen

G4-8 Markkinoiden kuvaus Palvelut valtionhallinnolleToimialat

G4-9 Raportoivan organisaation koko AvainluvutPalvelut valtionhallinnolle

G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstö
Kyllä


Henkilöstön määrässä ei ole vaihtelua vuodenajan mukaan. Senaatin palveluksessa ei ole ulkopuolisia, itsenäisiä työntekijöitä

G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kaikki työntekijät johtoa lukuunottamatta kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin.
Kyllä
G4-12 Organisaation toimitusketju Vastuulliset hankinnatToimitusketjun hallintaTalousrikollisuuden torjuntaKumppanit

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Tilinpäätös

G4-14 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskienhallinta

G4-15 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin Energia ja vesiGreen Office

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmät

         
TUNNISTETUT OLENNAISET NÄKÖKOHDAT JA LASKENTARAJAT
G4-17    Konsernin laskentaraja Olennaisuusanalyysi

G4-18 Raportin sisällönmäärittely Olennaisuusanalyysi

G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusanalyysi

G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Olennaisuusanalyysi

G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Olennaisuusanalyysi

G4-22 Muutokset aiemmien raportoiduissa tiedoissa Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.


G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportointiperiaatteet

SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
G4-24 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmät

G4-25 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmät

G4-26 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Sidosryhmät

G4-27 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Sidosryhmät

RAPORTIN KUVAUS
G4-28 Raportointijakso Raportointiperiaatteet

G4-29 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Raportointiperiaatteet

G4-30 Raportointitiheys Raportointiperiaatteet

G4-31 Yhteystiedot Yhteystiedot

G4-32 GRI-Sisältövertailu GRI

G4-33 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Varmennusraportti

HALLINTO
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto ja johtaminen

LIIKETOIMINNAN EETTISYYS
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet StrategiaVastuullinen toimintaEettiset periaatteetVuosi 2015

         

ERITYINEN PERUSSISÄLTÖ

G4 Raportoitu Sijainti Puutteet Varmennettu
TALOUS
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat

TALOUDELLISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT
Taloudelliset tulokset


G4-EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Yhteiskunnalliset rahavirrat
Kyllä
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Yhteiskunnalliset rahavirrat
Kyllä


Hallinto ja johtaminen

Senaatti-kiinteistöjen indikaattori: Säästöt valtion toimitilakustannuksista Kustannustehokkuus
Kyllä

Työympäristöjen kehittäminen


Senaatti-kiinteistöjen indikaattori: Pitkäjänteinen kiinteistöjen hoito ja kehittäminen Kiinteistöjen ylläpito
Kyllä

KustannustehokkuusYlläpitokustannukset, ylläpidon kehittäminen


Senaatti-kiinteistöjen indikaattori: Valtion kokonaisedun toteutuminen Kustannustehokkuus
Kyllä

Senaatti-kiinteistöt arvioi valtion kokonaisedun toteutumisen investointipäätöksen yhteydessä. Mallissa tarkastellaan kokonaisedun toteutumista monipuolisesti eri näkökulmista, joita ovat asiakkaan toiminnan tehokkuus, yhteiskuntavastuu, valtion tilakustannusten taso, ratkaisun yleispätevyys ja uudet työnteon tavat sekä pääoman tehokas käyttö


Välilliset taloudelliset vaikutukset


G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Yhteiskunnalliset rahavirrat Ei raportoitu sektorikohtaista vaatimusta taloudellisista vaikutuksista. Kyllä


Talousrikollisuuden torjuntaToimialan kehittämiseen osallistuminenKumppanit

YMPÄRISTÖ
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat

YMPÄRISTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT
EnergiaG4-EN3 Organisaation oma energiankulutus Energia ja vesi Energiankulutuksen raportointi segmenteittäin ei ole Senaatti-kiinteistöjen kannalta olennaista, koska mielekästä segmentointiperustetta ei Senaatin kiinteistökannan laajuus ja monimuotoisuus huomioiden ole mahdollista määrittää. Kyllä
CRE1 Rakennusten energiaintensiteetti Energia ja vesi Energian ominaiskulutuksen raportointi segmenteittäin ei ole Senaatti-kiinteistöjen kannalta olennaista, koska mielekästä segmentointiperustetta ei Senaatin kiinteistökannan laajuus ja monimuotoisuus huomioiden ole mahdollista määrittää. Kyllä
VesiG4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Energia ja vesi
Kyllä
CRE2 Rakennusten vesi-intensiteetti Energia ja vesi Veden ominaiskulutuksen raportointi segmenteittäin ei ole Senaatti-kiinteistöjen kannalta olennaista, koska mielekästä segmentointiperustetta ei Senaatin kiinteistökannan laajuus ja monimuotoisuus huomioiden ole mahdollista määrittää. Kyllä
PäästötG4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) Päästöt ilmaan Suorien päästöjen raportointi segmenteittäin ei ole Senaatti-kiinteistöjen kannalta olennaista, koska mielekästä segmentointiperustetta ei Senaatin kiinteistökannan laajuus ja monimuotoisuus huomioiden ole mahdollista määrittää. Kyllä
G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonepäästöt (scope 2) Päästöt ilmaan Epäsuorien päästöjen raportointi segmenteittäin ei ole Senaatti-kiinteistöjen kannalta olennaista, koska mielekästä segmentointiperustetta ei Senaatin kiinteistökannan laajuus ja monimuotoisuus huomioiden ole mahdollista määrittää. Kyllä
G4-EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3) Päästöt ilmaan Muiden epäsuorien päästöjen raportointi segmenteittäin ei ole Senaatti-kiinteistöjen kannalta olennaista, koska mielekästä segmentointiperustetta ei Senaatin kiinteistökannan laajuus ja monimuotoisuus huomioiden ole mahdollista määrittää. Kyllä


Rakentamisen ympäristövaikutuksetGreen Office

G4-EN21 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt ilmaan
Kyllä
CRE3 Rakennusten kasvihuonekaasupäästöintensiteetti Päästöt ilmaan Ominaishiilidioksidipäästöjen raportointi segmenteittäin ei ole Senaatti-kiinteistöjen kannalta olennaista, koska mielekästä segmentointiperustetta ei Senaatin kiinteistökannan laajuus ja monimuotoisuus huomioiden ole mahdollista määrittää. Kyllä
Jätevedet ja jätteet


G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Jätteet
Kyllä
G4-EN24 Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus Ei merkittäviä vuotoja raportointikaudella.
Kyllä
Määräystenmukaisuus

 
G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Kyllä
Kuljetukset

 
G4-EN30 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset / Green Office Green Office Raportoitu henkilöstön työmatkustus, joka on organisaation olennainen osa kuljetuksia. Muita kuljetuksia kuten jätteenkuljetusta ei ole huomioitu. Tutkitaan mahdollisuutta kehittää laskentaa vuoden 2016 raportointiin. Kyllä
Yleiset

 
G4-EN31 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin Pilaantuneet maa-alueet Ympäristönsuojelukustannuksia ei raportoida investointityypeittäin, koska tietoa ei ole saatavilla. Raportoitu ainoastaan pilaantuneiden maa-alueiden tunnistamiseen, tutkimiseen ja kunnostukseen käytetty kokonaiskustannus. Tutkitaan mahdollisuutta tarkentaa kustannusten erittelyä vuoden 2016 raportointiin. Kyllä
SOSIAALISEN VASTUUN TUNNUSLUVUT

HENKILÖSTÖKÄYTÄNNÖT JA TYÖOLOT
Lähetysmistapa henkilöstöjohtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat

TYÖNTEKIJÄT JA TYÖOLOSUHTEET
Työllistäminen


G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstö Raportoimme absoluuttiset luvut, koska määrät ovat pienet. Kyllä
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa Kaikilla työntekijöillä on samat henkilöstöetuudet autoetua lukuunottamatta, joka on vain vakituisella henkilöstöllä. Sektorikohtaiset raportointivaatimukset: Jaottelu maittain/alueittain ei ole olennainen. Senaatti-kiinteistöt toimii ainoastaan Suomessa. Lakisääteisen rajan ylittävien etujen rahallista arvoa ei ole raportoitu. Kyllä
Työterveys ja -turvallisuus


G4-LA5 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta Koko henkilöstö on työsuojelutoimikunnan piirissä. Henkilöstöllä on neljä luottamusmiestä, yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, jotka vastaavat työsuojeluun liittyvistä käytännön asioista. Työsuojelun toimenpiteet on kirjattu neuvottelukunnassa käsiteltävään yhteiseen työhyvinvointi- ja tyky-vuosisuunnitelmaan.
Kyllä
G4-LA6 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Henkilöstö Senaatti-kiinteistöt toimii ainoastaan Suomessa, (joten tietoja ei ole olennaista raportoida alueen mukaan).
Sairauspoissaoloon johtaneita tapaturmia oli raportointikaudella niin vähän, että jaottelu sukupuolen mukaan voisi vaarantaa yksityisyydensuojan.
Urakoitsijoiden osalta näin tarkkaa tietoa ei ole saatavissa. Toimialakohtaisen ohjeistuksen lisävaatimukset ovat Senaatti-kiinteistöjen kohdalla epäolennaiset.
Kyllä


TyöhyvinvointiTiedot rakennustyömaiden tapaturmista: Rakentamisen ympäristövaikutuksetAmmattitauteja tai kuolemaan johtaneita tapaturmia ei ole esiintynyt kertomusvuonna.

Koulutus


G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Osaamisen kehittäminen
Kyllä
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Osaamisen kehittäminen
Kyllä
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet


G4-LA12 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Henkilöstö Hallituksen ja johtoryhmän jäseniä ei ole raportoitu ikäryhmän eikä vähemmistöryhmän mukaan, koska ne eivät ole olennaisia. Henkilöiden iät on raportoitu. Lisäksi lukumäärät ovat pienet ja siksi niitä ei ole raportoitu prosentteina. Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö on raportoitu ikäryhmittäin, mutta tietoa vähemmistöryhmistä ei ole. Tieto ei ole saatavilla eikä olennainen. Kyllä


HallitusJohtoryhmä

IHMISOIKEUDET
Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Talousrikollisuuden torjuntaVastuulliset hankinnatYhteiskuntavastuun johtaminen

IHMISOIKEUDET
Syrjinnän kielto


G4-HR3 Syrjintätapausten ja niihin liittyvien toimenpiteiden kokonaislukumäärä Syrjintätapauksia ei ollut vuonna 2015. Senaatilla on tasa-arvosuunnitelma, jossa otetaan kantaa myös syrjimiseen ja tasa-arvosuunnitelmassa tavoitteita, joiden toteutumista seurataan.
Jos syrjintätapaus tulisi ilmi, niin riippuen siitä mitä se koskee, käsittelyssä on mukana luottamusmiesorganisaatio ja työsuojeluorganisaatio sekä työnantajan puolelta työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava johtaja. Asian käsittely dokumentoidaan.

Kyllä
YHTEISKUNTA
Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat

YHTEISKUNTA
Korruption vastaisuus


G4-SO5 Lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ei lahjonta- ja korruptiotapauksia vuonna 2015.

Kyllä


Talousrikollisuuden torjunta

Kilpailun rajoittaminen


G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävään markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Ei oikeustoimia vuonna 2015

Kyllä
Määräystenmukaisuus


G4-SO8 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Ei sakkoja tai sanktioita vuonna 2015.

Kyllä


Talousrikollisuuden torjunta

TUOTEVASTUU
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmatSisäilmaTurvallisuusAsiakkaatRiskienhallinta

TUOTEVASTUU
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus


G4-PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Ei rikkomuksia vuonna 2015.
Kyllä
Tuote- ja palvelutiedot


G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Asiakkaat
Kyllä


Sidosryhmät

CRE8 Kestävään kehitykseen liittyvien sertfiointi-, luokittelu- sekä merkintäohjelmien tyyppi ja lukumäärä uudisrakentamisessa, hallinnoissa, hallussapidossa sekä saneerauksessa. Rakentamisen ympäristövaikutukset Senaatti-kiinteistöt on määritellyt rakennuksille energiatehokkuusluokat, mutta käytössä ei ole kansainvälisiä sertifiointeja.
SENAATTI-KIINTEISTÖJEN OLENNAISET NÄKÖKULMAT
Näkökulma: Lähestymistapa tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat

Senaatti-kiinteistöjen indikaattori Terveelliset ja turvalliset tilat Sisäilma

Näkökulma: Lähestymistapa tilatehokkuuden johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat

Senaatti-kiinteistöjen indikaattori Tilatehokkuus Kustannustehokkuus


Työympäristöjen kehittäminenStrategia


Näkökulma: Lähestymistapa toimintaa tukevien työympäristöjen johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat

Senaatti-kiinteistöjen indikaattori Toimintaa tukevat työympäristöt Tietotyön suorituskyky


Työympäristöjen kehittäminen


Näkökulma: Lähestymistapa Kustannustehokkaan toiminnan johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminenYhteiskuntavastuuohjelmat

Senaatti-kiinteistöjen indikaattori Kustannustehokas toiminta Kustannustehokkuus

         
Olennaiset näkökohdat Laskentaraja Senaatti-kiinteistöjen:
Taloudelliset tulokset Ulkopuolella
Välilliset taloudelliset vaikutukset Sisä- ja ulkopuolella
Energia Sisä- ja ulkopuolella
Vesi Sisä- ja ulkopuolella
Päästöt Sisä- ja ulkopuolella
Jätevedet ja jätteet Sisä- ja ulkopuolella
Määräystenmukaisuus Sisäpuolella
Kuljetukset Sisäpuolella
Työllistäminen Sisäpuolella
Työterveys- ja turvallisuus Sisäpuolella
Koulutus Sisäpuolella
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Sisäpuolella
Syrjinnän kielto Sisäpuolella
Korruption vastaisuus Sisä- ja ulkopuolella
Kilpailun rajoittaminen Sisä- ja ulkopuolella
Määräystenmukaisuus Sisäpuolella
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Sisä- ja ulkopuolella
Tuote- ja palvelutiedot Ulkopuolella
Terveelliset ja turvalliset tilat Sisä- ja ulkopuolella
Tilatehokkuus Sisä- ja ulkopuolella
Toimintaa tukevat työympäristöt Sisä- ja ulkopuolella
Kustannustehokas toiminta Sisä- ja ulkopuolella