Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Organisaatio

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 21 tytäryhtiötä. Henkilöstöä oli vuoden 2015 lopussa 309. Toimipisteitä on 11 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.

Senaatti-kiinteistön henkilöstö 2015: 309

 

Senaatti-kiinteistöillä on matriisiorganisaatio, jossa ensisijaisessa liiketoiminta- ja tulosvastuussa ovat kolme toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Asiakkuuksista ja toimittajaverkostosta operatiivisella tasolla vastaa operatiivinen yksikkö, jonka alaisuudessa toimii Senaatti-kiinteistöjen alueorganisaatio.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukevat kuusi palveluyksikköä, jotka ovat:

 • strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta
 • talous
 • kiinteistökehitys ja -myynti
 • henkilöstöresurssit ja kehittäminen
 • markkinointi ja viestintä
 • sisäinen tarkastus. 

Organisaatio

Senaatti-kiinteistöjen prosessit ja toiminnot

Senaatti-kiinteistöjen toimintakulttuuri rakentuu yhteisten prosessien varaan. Prosessien tehtävänä on kehittää liikelaitoksen toimintaa ja yhteisiä toimintatapoja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Prosessit myös seuraavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kukin organisaatioyksikkö vastaa osaltaan siitä, että toiminta on sovittujen toimintatapojen mukaista ja että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Prosessit

 • Ratkaisuprosessi
 • Investointiprosessi
 • Ylläpitoprosessi
 • Kiinteistövarallisuuden myyntiprosessi

Toiminnot

 • Yhteiskuntavastuu ja laatu
 • Markkinointi, myynti ja asiakassuhteen hallinta
 • Salkutus
 • Hankinta
 • Riskien hallinta ja turvallisuus

Lisäksi toimintaa ohjaavat yksiköiden vastuulla olevat kilpailukykyä ylläpitävät palveluprosessit.