Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Palkkiot ja palkitseminen

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstölle maksetaan kuukausipalkkaa, joka perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Johdolla on sopimuspalkat. Kuukausipalkka on kokonaispalkka, jonka osia ovat rahapalkka ja mahdolliset luontoisedut (puhelin- ja/tai autoetu). Senaatti-kiinteistöjen johdolla ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia eikä lisäeläkejärjestelyjä.

Koko henkilöstö tulospalkkiomallin piirissä

Tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on tavoitteena olleen Senaatti-kiinteistöissä sovitun kynnysarvon täyttyminen (2015: vuokrakatteen saavuttaminen). Tulospalkkion suuruus määräytyy henkilökohtaisten tulostavoitteiden toteumien perusteella.

Kaikilla esimiehillä on yhtenä tavoitteena esimiehisyyden tunnusluku, joka on oman yksikön henkilöstön näkemys esimiestyön toimivuudesta ja kiinteistöpäälliköillä energiatavoitteiden toteutuminen. Tulospalkkio voi olla enintään yhden kuukauden palkan suuruinen. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen.

Kannustavat kertapalkkiot

Hyvästä työsuorituksesta voi saada kertapalkkion. Yleensä kertapalkkion perusteena on poikkeavan hyvä suoritus esim. asiakkaalta saatu hyvä palaute, projektin onnistuminen tms. Kertapalkkio voi olla yksilökohtainen tai tiimille annettu.

Palkitsemista kehitetään tiiviisti yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa. Palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä muun muassa hyväksyy tehtävien vaativuudet ja kehittää palkkausjärjestelmää.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja irtisanomiskorvaus on kuuden kuukauden palkka. Johtoryhmien jäsenten irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

Eläkkeet määräytyvät valtion eläkelain mukaisesti eli senaattilainen voi omalla päätöksellään jäädä vanhuuseläkkeelle 63–68 vuoden välillä.

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot sekä tilintarkastajien lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettu palkkio 2015
Senaatti-kiinteistöjen hallitus   
Jarmo Vaittinen (osallistunut 14/14 kokoukseen) 17 300,00
Kari Ruohonen (osallistunut 14/14 kokoukseen) 13 820,00
Riitta Laitasalo (osallistunut 14/14 kokoukseen) 13 820,00
Riku Jylhänkangas (osallistunut 13/14 kokoukseen) 13 570,00
Päivi Kärki (osallistunut 14/14 kokoukseen) 13 820,00
     
Senaatti-kiinteistöjen johto   
Toimitusjohtajalle maksettu kiintea palkan osa  231 380,00
Toimitusjohtajalle maksettu muuttuva palkan osa  49 980,00
Johtoryhmälle (pl. toimitusjohtaja) 16 jäsentä maksettu kiinteä palkan osa  1 795 750,00
Johtoryhmälle (pl. toimitusjohtaja) 16 jäsentä maksettu muuttuva palkan osa  97 940,00
     
Tilintarkastus    
Tilintarkastajien lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettu korvaus  36 000,00
     

Kiinteä osa sisältää kuukausipalkan, luontaisedut (auto- ja puhelinetu) ja lomarahan. Muuttuva osa on tulospalkkio.