Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Toimialat

Senaatti-kiinteistöllä on kolme tulosvastuullista toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat strategisella tasolla asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin ja palveluihin liittyvistä asioista.

Toimialojen määrä supistui neljästä kolmeen vuoden 2016 alussa, kun kiinteistökehitys- ja myynti -toimialasta tuli palveluyksikkö.

Ministeriöt ja erityiskiinteistöt

Asiakkaat:

Ministeriöt, tutkimuslaitokset sekä lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset. Lisäksi asiakkaina on muun muassa erityiskouluja ja sairaaloita.

Toimialan erityispiirteet:

Suuri osa ministeriöiden ja kulttuurilaitosten asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa suojeltavissa rakennuksissa, ja tutkimuslaitokset puolestaan tarvitsevat niille suunniteltuja erikoistiloja. Arvokiinteistöjen ja erikoistilojen ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Ajankohtaista vuonna 2015:

 • Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloitti toimintansa 1.3. ja kaikki ministeriöiden tila-asiat ja vuokrasopimukset siirtyivät tälle yksikölle. Yhteistyö hallintoyksikön ja Senaatti-kiinteistöjen välillä on alkanut hyvin. Yksikölle valmistui moderni työympäristö Arppeanumin historialliseen rakennukseen valtioneuvoston linnan vieressä. Usealle ministeriöille käynnistyi peruskorjaus- ja tilahankkeita. Lisäksi laadittiin puitesuunnitelma valtionneuvoston tilojen kehittämisestä vuosille 2015–2020, tilakonsepti sekä valtion toimitilastrategian toimeenpanon toteutusarvio. Tulevilla toimenpiteillä kyetään uusimaan ministeriöiden työtiloja ja -tapoja ja saavuttamaan samalla merkittävät toimitilasäästöt.
 • Allekirjoitimme vuokrasopimuksen Helsingin yliopiston kanssa ja vuokrasimme tilat edelleen Luonnonvarakeskukselle, jonka päärakennus sijoittuu samaan rakennukseen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa Helsingin Viikkiin.
 • Kansallisoopperan merkittävä talotekninen peruskorjaus saatiin päätökseen ja samalla uusittiin oopperan katsomon tuolit. Ateneumin vesikattorakenteiden täydellinen peruskorjaus saatiin valmiiksi.
 • Oppimis- ja ohjauskeskus Valtteri Onervan uudisrakennus Jyväskylässä ja Niuvanniemen sairaalan osastojen 5-6 peruskorjaus valmistuivat vuoden lopulla.

Puolustus ja turvallisuus

Asiakkaat:

Puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset.

Toimialan erityispiirteet:

Pääosa tiloista on käyttäjien erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu myös huipputeknisiä erikoistiloja sekä maanalaisia tiloja.

Ajankohtaista vuonna 2015:

 • Puolustusvoimien varastoinnin kehittämisohjelmaa tuettiin voimakkaalla investointiohjelmalla.
 • Asiakkaiden tilatiedon haltuunoton projekti käynnistyi kaikkien asiakasryhmien osalta. Samassa yhteydessä parannetaan kiinteistötiedon laatua. Tämä mahdollistaa ajantasaisella tiedolla johtamisen.
 • Kaikkien asiakasryhmien kanssa tehtiin toimitilojen tilatehokkuuden parantamis- ja energiankäytön tehostamistoimia.
 • Infraverkostojen ja energialaitosten ulkoistusta ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien parannustyötä jatkettiin.
 • Puolustusvoimien ja Tullin toimitilastrategiat valmistuivat. Strategioiden täytäntöönpano aloitettiin ja sovitut kehitystoimet aloitettiin.
 • Rikosseuraamuslaitoksen kanssa tehty vankilakonsepti valmistui. Konseptia sovelletaan jo tulevissa hankkeissa.

Toimistot

Asiakkaat:

Oikeushallinto, Poliisihallinto, Verohallinto, Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue HAKE (Aluehallintovirastot), Maanmittauslaitos, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA (TE-palvelut, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, Palkeet, Haltik ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Helsingissä sijaitsevia keskusvirastoja mm. valtiokonttori, PRH, maahanmuuttovirasto ja tilastokeskus.

Toimialan erityispiirteet:

Kiinteistökanta käsittää perinteisiä toimistokiinteistöjä sekä poliisin ja oikeushallinnon käyttäjäsidonnaisia tiloja keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa. Osa kiinteistökannasta, erityisesti aluehallintovirastojen käytössä, on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojelukohteita. Asiakasvirastoilla on lisäksi lisääntyvässä määrin siirtymässä toimitiloja Senaatti-kiinteistöjen edelleen vuokraamiksi.

Ajankohtaista vuonna 2015:

 • Valtakunnallisille asiakkuuksille tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa valtion toimitilastrategian mukainen toimeenpanosuunnitelma ja portfoliotarkastelu säästökohteiden tunnistamiseksi ja projektien alustavaksi aikatauluttamiseksi.
 • Konseptoinnin arvon tuottoa asiakkaan asiakkaille syvennettiin entisestään mm. TE-palveluiden asiakaskokemuksen kehittämisessä monikanavapalveluissa. Käynnistettiin puhelin- ja videoneuvottelupalveluiden jatkokehittäminen sekä konseptin päivitys.
 • Poliisihallinnon kanssa allekirjoitettiin asiantuntijapalvelusopimus ulkopuolisen kiinteistökannan toimitilakustannussäästöjen aikaansaamiseksi pitkällä aikavälillä sekä ulkopuolisen vuokrasopimussalkun siirrosta Senaatti-kiinteistölle.
 • Valtorin pääkaupunkiseudun toimipisteet yhdistyivät ja uusi toimitilaratkaisu löytyi Helsingin Sörnäisissä Senaatti-kiinteistöjen entisissä tiloissa.
 • Verohallinnolle vuokrattiin tilat Helsingin Vallilasta yksityiseltä vuokranantajalta. Uusien tilojen myötä Verohallinto ottaa askeleen mobiilia työntekoa tukeviin nimeämättömiin työpisteisiin. Uusien tilojen ylibuukkausaste on 15 %. Tilaratkaisu koskee noin 860 työntekijää.
 • Oikeushallinnon valtakunnallista työympäristö- ja toimitilakonseptia on hyödynnetty useissa meneillään olevissa tilaratkaisuissa: Joensuun oikeus- ja poliisitalon uudisrakennushanke, Hämeenlinnan oikeustalon ja Lahden oikeustalon edelleenvuokrauskohteet sekä Itä-Suomen hovioikeuden ja hallinto-oikeuden tilojen peruskorjaus Kuopiossa.
 • Maanmittauslaitoksen monipaikkaista työtä tukeva työympäristöratkaisun pilottikohde Oulussa otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta ja Porin kohde kesällä, käynnistettiin Hämeenlinnan, Tampereen, Vaasan ja Kouvolan toimitila- ja työympäristökonseptin sovitushankkeet, lisäksi MML:ää tuettiin muutosjohtamisen asiantuntijapalvelulla, sovittiin tietotyön suorituskyvyn mittaamisesta koko n. 2000 hengen organisaatiossa ja solmittiin toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelusopimus.