Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Henkilöstö

Henkilöstön määrä kasvoi uusien tehtävien myötä

Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa on 309 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstö kasvoi 28 henkilöllä.

Henkilöstön määrän kasvu perustui erityisesti Senaatille tulleisiin uusiin tehtäviin ja osaamisalueisiin sekä siihen, että Senaatti-kiinteistöt siirsi rakennuttamistehtäviä omaksi työkseen edellisvuotta enemmän. Edelleen noin 90 prosenttia työtehtävistä ostetaan toimittajakumppaneilta.

Suurin osa työsuhteista vakinaisia ja kokoaikaisia

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä suurin osa eli n. 95 prosenttia on vakituisessa työsuhteessa. Vuonna 2015 työntekijöistä vakituisia oli 293, joista naisia oli 137 ja miehiä 156. Määräaikaisia työntekijöitä oli 16, joista naisia oli 10 ja miehiä 6. Vuonna 2015 työntekijöistä 293 oli kokoaikaisia, joista naisia oli 136 ja miehiä 157. Osa-aikaisia työntekijöitä oli 16, joista naisia 11 ja miehiä 5.

Henkilöstön keski-ikä on 46,8 vuotta eli edellisten vuosien tapaan keski-ikä laskee edelleen. Vajaa puolet henkilöstöstä on 50-vuotiaita tai sitä vanhempia, mutta 35–45 vuotiaiden ikäryhmissä on tapahtunut lievää kasvua.

Henkilöstömäärän kehitys

20112012201320142015
Henkilöstömäärä251251273281309

Henkilöstön jakautuminen alueittain

Lukumäärä
Etelä-Suomi196
Länsi-Suomi54
Itä-Suomi35
Pohjois-Suomi24

Henkilöstömäärä ikäryhmittäin

15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-
Henkilöstömäärä0114293941485642372

Toiselle työnantajalle siirtyi neljä vakituisessa työsuhteessa ollutta henkilöä ja vuoden aikana jäi eläkkeelle 11 henkilöä. Senaatti-kiinteistöissä aloitti työuransa 41 uutta vakituista henkilöä (26 miestä ja 15 naista). Ulkoisten rekrytointien määrä oli edellisvuotta huomattavasti suurempi. Näistä suurin osa oli korvausrekrytointeja. Uusrekrytoinnit suunnattiin rakennuttamis- ja tilaratkaisutehtäviin, business controller -tehtäviin sekä asiakasrajapinnan vahventamiseen.

Vuonna 2015 työuran Senaatti-kiinteistöissä aloitti 41 uutta vakituista henkilöä.

 

Uusien työntekijöiden keski-ikä oli 39,9 vuotta.

Eläkkeelle siirtyneiden määrä pysyi suurena ja kehitys jatkuu vielä parina tulevana vuotena sellaisena. Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä oli 64,2 vuotta.

Eläköitymiseen ja resurssien hallintaan varauduttiin strategian yhteydessä tehdyllä resurssisuunnitelmalla, joka kattaa resurssit ja osaamiset koko strategiakaudelle.

Vaihtuvuuden ikäjakauma

Alle < 30 vuotiaita30-50 vuotiaat>50 vuotiaat
Tulleet3317
Lähteneet0312

Vaihtuvuus alueittain

Etelä-SuomiLänsi-SuomiItä-SuomiPohjois-Suomi
Tulleet241061
Lähteneet1041

Vaihtuvuus sukupuolittain

MiehiäNaisia
Tulleet2615
Lähteneet69

 

Tasa-arvoinen työyhteisö

Vuoden 2015 lopussa Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä 48 prosenttia oli naisia ja 52 prosenttia miehiä. Lukumääräisesti naisia oli 147 ja miehiä 162.

Johtoryhmän jäsenten keski-ikä oli 53 vuotta ja seitsemästätoista jäsenestä kaksi oli naisia. Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenten keski-ikä oli 58 vuotta ja sen viidestä jäsenestä kaksi oli naisia.

Suurin osa miehistä työskentelee johto- tai asiantuntijatason tehtävissä. Naisista 35 prosenttia työskentelee toimeenpanevissa tehtävissä.

Henkilöstö henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Tasa-arvosuunnitelma sisältää myös yhdenvertaisuussuunnitelman.

Toiminnan ja tehtävän luonne sekä vaatimukset huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi.

Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikärakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen.

Uusista henkilöstön jäsenistä 63 % on miehiä ja 37 % naisia.

 

Uusista tulokkaista 63 prosenttia oli miehiä ja 37 prosenttia naisia. Rekrytoitujen keski-ikä oli 39,9 vuotta, vaihdellen alle 30 vuotiaista yli 50 vuotiaisiin.

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen

Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä, ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita. Tuloskorttiin asetetaan jokaiselle strategialähtöisiä tavoitteita vähintään 60 %. Ne eivät voi kuitenkaan olla Senaatti-kiinteistöjen oman liiketoiminnan eurotulosmittareita.

Tuloskortissa enintään 20 %:n painoarvolla voi olla eurotulosmittareita (perinteiset tulosmittarit) oman vastuualueen liiketoiminnan tuloksesta. 

95 %

henkilöstöstä on vakituisessa työsuhteessa