Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Henkilöstön osaamiseen panostaminen

Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnon työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana edellyttää vahvaa asiakasosaamista ja asiakkaan toiminnan syvällistä tuntemusta. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvatkin erityisesti asiakasosaaminen ja asiakasosaamisen johtaminen. Kapea-alaisen asiantuntijuuden sijaan tavoitteena on jo useamman vuoden ajan ollut myös moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla.

Keskeiset vuoden 2015 tekemiset

 • Valtio siirtyy vuoden 2016 alussa uuteen vuokrajärjestelmään, jonka valmisteluun ja henkilöstön koulutukseen panostettiin voimallisesti koko syksyn ajan.
 • Rakennettiin myyntiprosessi, jonka pohjalta tuotettiin myynnin johtamismalli.
 • Työstettiin myynnin johtamisjärjestelmä myyntiprosessin pohjaksi ja sen kouluttaminen alkoi tammikuussa 2016.
 • Esimiehille järjestettiin kerran kuukaudessa esimiesklinikka, jossa käsiteltiin ajankohtaisia, vaihtuvia teemoja. Uusia esimiehiä perehdytettiin erityisesti esimiehen roolin haltuun ottoon.
 • Omia toimitiloja kehitettiin edelleen osallistamalla kehittämiseen omaa henkilöstöä ja lisäksi aloitettiin uusien tilojemme suunnittelutyö, joka pohjautuu valtiolle luotuun työympäristökonseptiin.
 • Senaatti-kiinteistöt uudisti liiketoimintaprosessejaan yhdistämällä vuokraus- ja tilaratkaisuprosessit ratkaisuprosessiksi, jonka tarkoituksena on luoda asiakkaiden kanssa yhteistyössä tilaratkaisuja, joilla saavutetaan toimitilakustannuksissa säästöjä ja samalla parannetaan työn tuloksellisuutta.

Senaatissa käynnistyi ensimmäinen rakennuttamisen trainee-ohjelma, joka edesauttaa rakennuttamisen osaamisen kasvattamista. Kaksivuotisessa ohjelmassa aloitti syksyllä viisi rakennuttajainsinööriä.

 

Henkilöstö korkeasti koulutettua

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä 69 prosentilla on korkeakoulututkinto. Senaatti-kiinteistöissä kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja elinikäiseen oppimiseen, joiden merkitys korostuu myös resurssi- ja osaamisstrategiassa. Tehtävät ovat asiantuntijatason työtehtäviä ja sisältävät useimmiten palvelutoimittajien ja verkostojen johtamista.

Henkilöstöjakauma koulutusasteittain

PerusasteKeskiasteAlin korkea-asteAlin korkeakouluasteYlin korkeakouluaste
Miehet41795775
Naiset431314437

Koulutuksen jakautuminen henkilöstöryhmien kesken, päiviä

Lukumäärä
Johtotason työt119,5
Asiantuntijatyöt1436,8
Toimeenpanevat työt357

Vuorovaikutteista viestintää

Senaatti-kiinteistöillä on useita tapoja tiedon ja osaamisen siirtämiseen sekä vuorovaikutuksen lisäämiseen organisaatiossa.

 • Tulokaspäivät uusille työntekijöille sekä kesätyöntekijöille.
 • Kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävät johdon aamukahvitilaisuudet koko henkilöstölle ajankohtaisista aiheista.
 • Palautehaastattelu koeajan sisällä jokaiselle uudelle tulokkaalle.
 • Mentorointi ja coaching jatkuvaan oppimiseen.
 • Lähtödokumentti-toimintamalli eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi.
 • Lähtöhaastattelukäytäntö toiselle työnantajalle siirtyvälle.
 • Rakennuttamisen valmennusohjelma, joka perustuu työssä oppimiseen ja vertaisoppimiseen sekä nimetyn oppi-isän työnohjaukseen teoreettisen opin ja kurssituksen lisäksi.
 • Tiimimäinen toimintatapa sekä työpariajattelu.
 • Yksikkörajojen ylittävät kehitystyöryhmät.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen. Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 6,5 päivää henkilöä kohden, kun keskimäärin koulutuspäiviä on ollut 5,8 päivää henkilöä kohden viimeisen 15 vuoden aikana.

Koulutuspäiviä 2015: 6,5 päivää/henkilö.

 

Koulutuksen jakautuminen eri henkilöstöryhmittäin vuonna 2015 oli seuraava

 • Johtotason työt 7,03 päivää/henkilö.
 • Asiantuntijatyöt 6,09 päivää/henkilö.
 • Toimeenpanevat työt 6,38 päivää/henkilö.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on luoda työntekijöilleen mahdollisuudet laajentaa ja syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan. Pääpaino on yhdessä tekemisessä aina, kun se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista.

Henkilöstö osallistuu johdon ohella kehitysprojekteihin, -tiimeihin ja prosessiryhmiin. Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla palkkiot ulkopuolella pidetyistä luennoista ja julkaistuista artikkeleista.

Vuonna 2015 koulutuksissa panostettiin erityisesti vuokrausosaamiseen, tilaratkaisuosaamiseen ja myynnin johtamiseen sekä suorituskyvyn parantamiseen, rakennuttamisen itsejohtamiseen, projektiosaamiseen ja monipaikkaisen työskentelyn kehittämiseen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2016

 • Tehdään Osaamispuu Senaatin resurssisuunnitelman pohjalta sekä tuotetaan osaamiskartoitukseen työkalu
 • Senaatti-kiinteistöt toimii aktiivisessa roolissa yhdessä valtiovarainministeriön, Valtorin ja Valtiokonttorin kanssa Työ 2.0 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on uudistaa valtionhallinnon työn tekemisen tapoja
 • Jatketaan suorituksen johtamisen tietojärjestelmän Hyrrän laajentamista poissaolojen ja työsuhdetietojen käsittelyyn sekä käyttöoikeuksien hallintaan lisäten prosessien sähköistämistä ja itsepalvelua
 • Tehostetaan toimittajaverkoston ohjausta sekä tehostetaan ja virtaviivaistetaan samalla myös toimintamalleja ja verkostojen johtamista
 • Tilaratkaisuille on rakennettu uusi myyntiprosessi, jonka käyttöönotto ja kouluttaminen Senaatti-kiinteistöjen henkilökunnalle alkavat vuoden 2016 alussa
 • Tehostetaan työprosesseja asiakaskokemuksen näkökulmasta ja määritellään asiakaspolkujen kohtaamispisteet
 • Panostetaan asiakkaaseen vahvistamalla asiakasymmärrystä ja asiakkaan kuuntelua.
 • Senaatti-kiinteistöjen resurssisuunnitelman päivittämistä ja osaamisten täsmentämistä kehittämistoimenpiteiksi

Case: Rakennuttamisen valmennusohjelma kouluttaa alan ammattilaisia

Traineet

Valmennusohjelmaan valitut Janne-Pekka Niininen (vas.), Niko Sundell, Henri Konttinen, Jyrki ja Juha-Pekka Peltonen Senaatti-kiinteistöjen Lintulahdenkadun terassilla.

Senaatissa polkaistiin syksyllä 2015 käyntiin rakennuttamisen valmennusohjelma, johon rekrytoitiin viisi rakennusalan osaajaa. Ohjelman avulla lisätään rakennuttamisosaamista Senaatissa osana pitemmän aikajänteen rakennuttamistehtävien kotiuttamissuunnitelmaa. Koulutusohjelma kestää noin kaksi vuotta, jonka aikana valmennettavat ovat mukana rakennushankkeissa, tutustuvat prosesseihin ja kiertävät myös muissa tehtävissä Senaatin sisällä sekä istuvat koulunpenkillä. Jokaisella valmennettavalla on oma nimetty mentori, joka tukee, opastaa ja ohjaa valmennettavaa koko koulutusohjelman ajan. Valmennusohjelma herätti kiinnostusta, sillä hakijoita oli kaiken kaikkiaan lähes pari sataa.

Yksi koulutusohjelmaan valituista oli rakennuttajainsinööri Janne-Pekka Niininen, jolla oli jo Museoviraston ajalta paljon kokemusta rakennuttajana ja restaurointiasiantuntijana.

Tuttu kumppani

Senaatti oli Jannelle tuttu entuudestaan, sillä hän oli tehnyt tiivistä yhteistyötä Senaatin Turun toimiston väen kanssa Museovirastolta Senaatille siirtyneissä kohteissa. ”Sain sen myötä positiivisen kuvan senaattilaisista ja Senaatista”, kertoo Janne.

Rakennetun kulttuuriympäristön ylläpitoon ja hoitoon liittyvät teemat ovat läheisiä. Jannen mukaan Senaatti on tällä saralla valtion kiinteistöomaisuuden haltijana merkittävimpiä toimijoita Suomessa. ”Valmennusohjelma osui myös hyvään väliin, sillä määräaikainen työsuhteeni Museovirastossa oli päättymässä. Oli siis monta hyvää syytä pyrkiä Senaatin valmennusohjelmaan”, perustelee Janne.

Monipuolisia tehtäviä mielenkiintoisissa kohteissa

Erityisesti Jannea kiinnostavat kulttuurihistoriallisten kohteiden parissa työskentely, ja Senaatissa hän on päässyt mukaan jo moneen hankkeeseen. Työtehtäviin kuuluvat muun muassa Kansallismuseon tornin korjaus- ja Kotkaniemen museon peruskorjaushankkeet, ja hän on mukana myös mm. Turun linnan restaurointihankkeen ohjaustöissä.

Ajankohtaista ovat lisäksi neljän rakennushistoriaselvityksen teko ja Kansallismuseon museokaupan ja näyttelytilojen muutostyöhanke. Jannen mentorina toimii Selja Flink, joka Senaatissa on erikoistunut kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.

”Senaatti on vähemmän teknokraattinen kuin odotin”

Jannen ensivaikutelma on, että Senaatissa pidetään työntekijästä hyvää huolta ja perehdytys on ollut intensiivistä. ”Uusi työntekijä on otettu hyvin vastaan, eikä Senaatti ole niin teknokraattinen kuin ennakkoon ajattelin”, toteaa Janne tyytyväisenä.

Jannen tähtäimessä on saattaa valmennusohjelma kunnialla loppuun ja sen jälkeen tehdä rakennuttajapäällikkönä niin laadukkaita projekteja kuin vain suinkin osataan. Mikäli uusi trainee-ohjelma järjestetään, on Jannen sanoma ohjelmaan osallistumista miettiville selvä: ”Tervemenoa!”