Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Arvokiinteistöt 2015

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on n. 500 suojeltua rakennusta. Huolehdimme yhteisen kansallisomaisuutemme arvon säilymisestä ja tilojen kehittymisestä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja toimimme suojeluun liittyvissä asioissa tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Yhdessä suojellen

Arvokohteiden hoitamista yhteistyössä Museoviraston kanssa ohjaa lainsäädäntö, sillä valtion rakennukset on tavallisimmin suojeltu ns. asetuksella valtion rakennuksista. Vaikka asetus sinänsä on lakkautettu, noudatetaan sen määräyksiä nykyisen rakennussuojelulain perusteella. Museovirastolla on oikeus antaa ohjeita ja määräyksiä suojelusta. Suojelu koskee koko rakennusta, ei vain yksittäisiä tiloja, pintoja tai julkisivua. Muutokset ovat mahdollisia, kunhan ne sovitetaan rakennuksen historiaan ja ominaispiirteisiin.

Museovirastoon otetaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen korjaushankkeen alkua. Tietyistä vaiheista pyydetään kirjallinen lausunto ja arvokkaimmissa kohteissa Museoviraston asiantuntijat osallistuvat myös työmaakokouksiin ja mallikatselmuksiin.

Julkaisimme yli 70 rakennushistoriaselvitystä verkossa.

 

Senaatti-kiinteistöjen ja Museoviraston kumppanuusryhmä kokoontuu neljästi vuodessa käymään läpi ajankohtaisia hankkeita ja toiminnan kehittämistarpeita. Ryhmässä on edustajat kaikilta Senaatin toimialoilta, jotta tieto kulkisi kattavasti.

Vuonna 2015 on keskusteltu paljon historiallisten rakennusten sisäilmariskeistä. Valtion toimitilastrategiassa asetetut tilatehokkuusvaatimukset johtavat helposti hyväkuntoistenkin rakennusten peruskorjauksiin, jolloin mm. ilmanvaihtoa tehostetaan ja välipohjien orgaaniset täytteet poistetaan kategorisesti. Nämä toimenpiteet saattavat heikentää rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa.

Hämeen linna

Hämeen linna ympäristöineen muodostaa merkittävän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden, jossa korjaustyöt kestävät useita vuosia ja niitä tehdään kesäaikoina. Vuoden 2015 kesällä korjauksen kohteina olivat muun muassa vallihaudan kivimuurit. Senaatti-kiinteistöt kokeili kesäkuussa laiduntamista linnan vallien nurmien hoidossa. Kokeilusta saatiin hyviä tuloksia. Laiduntavat lampaat ja niitä vartioivat koirat olivat myös  yleisön suosikkeja.

Arvokiinteistöesittely verkossa uudistui

Vuonna 2015 julkaistiin uudistettu arvokiinteistöesittely. Verkkosivusto www.arvokiintestot.fi esittelee valtion rakennushistoriallisesti arvokasta kiinteistöomaisuutta sanoin ja kuvin. Suojeltujen rakennusten lisäksi arvokiinteistöiksi lasketaan joukko viime vuosina rakennettuja arkkitehtuuriltaan merkittäviä rakennuksia, kuten esimerkiksi Kiasma ja Musiikkitalo. Tarkempaan esittelyyn on valittu näistä kohteista yli 50 rakennusta tai rakennusryhmää. Uutuutena ovat esimerkiksi Museovirastolta vuoden 2014 alussa siirtyneet linnat ja museot. Sivustolla voi lukea kohteiden historiasta, arkkitehtuurista ja korjauksista. Sivustoa täydennetään edelleen.

Uutena osiona esittelyssä julkaistaan yli 70 Senaatin tai sen edeltäjien teettämää rakennushistoriaselvitystä kaikille luettavaksi. Selvityksiin tutustuessa voi havainnoida rakennushistoriaselvitysten kehityskulkua. Alkuaikojen taidehistoriallisista tarkasteluista on siirrytty laajasti kuvitettuihin ja taitettuihin teoksiin, joihin sisältyy analyysia niin kohteen rakennetekniikasta, toiminnan muutoksista kuin nykytilanteesta. Rakennushistoriaselvitysten laatiminen ennen korjaushankkeita ja myyntitilanteita on Senaatissa ja muillakin rakennuttajilla jo vakiintunut käytännöksi.

Case: Millainen Sibelius oli saunojana?

Ainolan sauna

Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistiin Arkkitehtitoimisto Simo Freese Oy:n laatima Ainolan saunan rakennushistoriaselvitys. Ainolan saunan suunnitteli puuseppäkoulun käynyt Aino Sibelius. Aino itse ei välittänyt saunomisesta, mutta Sibelius kylpi mielellään, tosin enimmäkseen pukuhuoneen ammeessa. Teoksesta voi lukea, millainen kylpijä Jean Sibelius oli ja kuinka sauna nivoutui arkielämään Ainolassa. Arkkitehtuuriltaan sinänsä yksinkertaista saunaa vinttikaivoineen ja vesikouruineen voidaan pitää ennen muuta suunnittelijansa Aino Sibeliuksen saavutuksena ja muistomerkkinä. Lisäksi teokseen on kirjattu talvella 2014 – 2015 toteutetun saunan konservointihankkeen vaiheet.

Lue lisää casestä senaatti.fi -sivustolta >

Hvitträskin puiden kaataminen nosti myrskyn sosiaalisessa mediassa.

Lue Case: hvitträskin puiden kaato