Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Kiinteistöjen ylläpito

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on ylläpitää sen hallinnassa olevaa kiinteistövarallisuutta siten, että kiinteistöjen arvo ja käytettävyys säilyvät. Tavoitteena on toteuttaa ylläpitokulut kustannustehokkaasti ja saavuttaa asetetut kulutustavoitteet. Ylläpidolla on myös merkittävä rooli sisäilman laadun varmistamisessa ja energiakulutuksen vähentämisessä.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitoprosessi kehittää ja vastaa ylläpitotoiminnoista sekä asiakkaille tarjottavista ja tuotettavista toimitilapalveluista. Ylläpitoprosessin yhtenä tehtävänä on löytää ja ottaa käyttöön alan parhaat käytännöt. Vuosittain tehdään kiinteistökannan arviointi, jonka perusteella laaditaan kiinteistöille vuosisuunnitelma ja keskipitkän aikavälin suunnitelmat.

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitomenot olivat 247 milj. euroa.

 

Vuonna 2015 toteutetut toimenpiteet:

Virtuaalinen kiinteistö -kehityshankkeessa saatiin valmiiksi kiinteistönhoidon ja peruskäyttäjän käyttöliittymät. Ideana on esittää kiinteistön teknisistä järjestelmistä kerättyä tietoa, kuten tilatehokkuutta, energiankulutusta ja veden kulutusta, helposti ymmärrettävässä, visuaalisessa muodossa. Käyttöliittymän kehittäminen jatkuu vuonna 2016 Senaatti-Granlund yhteistyönä.

 • Käyttäjäsähköprojekti, jossa kiinteistöjen käyttäjiä kannustetaan sähkönsäästöön, käsitti 93 kohdetta vuoden 2015 lopussa.
 • Aloitettiin ennakoiva sisäolosuhdetoimintaohjelma, jossa kehitetään tarvittavat ohjeet, työkalut ja toimintamallit ennakoinnin eri osa-alueiden toteuttamiseksi niin ratkaisu-, rakennuttamis- kuin ylläpitoprosesseissa.
 • Osana ennakoivaa sisäolosuhdetoiminta -ohjelmaa otettiin Granlund Manager Metrix kiinteistöjen sisäolosuhdeseuranta ja raportointi käyttöön 25 kohteessa.
 • Yli 150 kohdetta on liitetty kiinteistöhoitoliikkeiden rakennusautomaation etävalvontapalveluihin.
 • Uuden kiinteistönhoidon Palkki IV -puitesopimuksen ensimmäinen vaihe kilpailutettiin ja kiinteistöhoidon uudistettu toimintamalli otettiin käyttöön.
 • Päivitetty palkkio-sanktio-sopimusmalli otettiin käyttöön kaikissa Senaatti-kiinteistöjen ja kumppaneiden välisissä kohdekohtaisissa sopimuksissa.
 • Senaattila-palvelupyynnöt ja kiinteistönhoidon laatuauditointityökalu integroitiin osaksi Granlund Manager ohjelmistoa (GM) ja toteutettiin GM-mobiilin käyttöönotto, joka edesauttaa sovelluksen ja tietojen käytettävyyttä liikkuvassa työssä. GM-ohjelmistosta rakennettiin myös tiedonsiirtorajapinnat kohteiden aulojen infonäyttötauluihin ja tilaajavastuun työmaarekisteri -palveluun. Uusien rajapintojen avulla pystytään keskittämään mm. tiedottamiseen liittyvää sisällöntuottoa ja vähentämään erillisten ohjelmistojen käyttöä.
 • Puhtauspalveluiden valvonnan käyttöönotto huoltokirjaan kehitettiin ja pilotoitiin pääkaupunkiseudulla.
 • Käyttäjäpalvelusopimuksien kehittäminen jatkuu Senaatissa sekä Hanselissa, aiheina turvallisuusehtojen yhtenäistäminen, talousrikollisuuden torjunta, kestävä kehitys ja sanktiot.

Kannustamme kiinteistöjen käyttäjiä sähkönsäästöön

Käyttäjäsähköprojektiin tuli vuoden aikana mukaan 28 uutta kohdetta, ja kaikkiaan niitä on nyt 93. Käyttäjäsähkökohteiden sähkönkulutuksen lasku oli vuoden 2015 aikana noin 3,2 prosenttia. Euromääräisesti tämä merkitsee noin 376 500 euron säästöä sähkökustannuksissa. Projektin alusta (2010) alkaen on saavutettu yli 1,34 milj. euron säästöt.

Sähkönkulutus aleni melkein kaikissa projektin kohteissa. Muutaman kohteen kulutuksen nousuun olivat syynä joko kiinteistön käyttöasteen muutos tai merkittävästi lisääntynyt ilmanvaihtolaitteiden käyttö.


Ennakoiva sisäolosuhdetoimintaohjelma

Sisäolosuhdeongelmat aiheuttavat Senaatti-kiinteistöille vuosittain kymmenien miljoonien suorat kustannukset. Sisäolosuhdeongelmista aiheutuu kustannuksia ja suurta toiminnallista haittaa myös Senaatti-kiinteistöjen asiakkaille.

Sisäolosuhteilla on merkittävä vaikutus työn tuottavuuteen. Valtion toimistotiloissa 1%:n tuottavuuden muutoksen rahallinen arvo vastaa tilan kaikkia energiakustannuksia.

 

Ennakoivalla sisäolosuhdetoiminnalla voidaan vähentää sisäolosuhdeongelmien aiheuttamia kustannuksia, parantaa Senaatin käyttäjätyytyväisyyttä ja lisätä vuokralaistemme työn tuottavuutta.

Yhteiset tavoitteet kumppaneiden kanssa

Kiinteistönhoidossa Senaatti-kiinteistöillä on 1.1.2015 alkaen neljä valtakunnallisesti toimivaa palveluntuottajaa, joiden kesken Senaatti-kiinteistöt kilpailuttaa kiinteistöjensä kiinteistönhoidon. Kumppanuuden tavoitteena on syventää eri osapuolten välistä kehittämisyhteistyötä ja tehostaa toimintamalleja laadun parantamiseksi ja kustannustason hallitsemiseksi.

Vuonna 2015 kehitettiin Palkki-kumppaneiden kanssa kiinteistöjen käytönohjausta ja kuvattiin energian- ja sisäolosuhteidenhallinnan prosessit kiinteistönhoidon puitesopimukseen. Kehitystyön tuloksena merkittävimmät Senaatti-kiinteistöjen kohteet on liitetty Palkki-kumppaneiden rakennusautomaation etävalvontakeskuksiin, jotka havainnoivat ja optimoivat kiinteistön olosuhteita sekä laitteiden ja järjestelmien tilaa. Tavoitteena on parantaa käyttäjätyytyväisyyttä ja energiatehokkuutta.

Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöt kehitti toimitilapalveluihin liittyviä laadunhallintamalleja ja kannustimia yhteistyössä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kuntien kanssa. Kehitystyötä jatketaan edelleen.


Ylläpitoprosessin keskeiset tavoitteet ja projektit vuonna 2016

 • Kokonaisturvallisuuspalvelun tuotteistus
 • Paine-ero- ja rakennekosteusmittausten tuotteistus
 • Ennakoiva sisäolosuhteiden katsastusmalli
 • Palkkio-sanktio-mallin laajentaminen toimitilapalveluihin
 • Suojelujohtamisen projekti
 • Metrix-sisäolosuhdeseurannan käyttöönotto jatkuu
 • Tilaajavastuulain mukaisia tarkastuksia laajennetaan ylläpidossa
 • Työympäristöprojektien asiakaskyselyissä selvitetään työn tuottavuuden ja sisäolosuhteiden välistä yhteyttä
 • Kiinteistönhoidon palkkio-sanktio-sopimusmallissa otetaan käyttöön palvelupyyntöjen onnistumisen mittaus