Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Sisäilma

Pyrkimys hyvään sisäilmaan on itsestäänselvyys, sillä hyvä sisäilman laatu lisää viihtyvyyttä ja työn tuottavuutta. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista. Huono sisäilma on merkittävä kansantaloudellinen ja kiinteistöomistajalle liiketaloudellinen ongelma.

Hyvän sisäilman edistäminen asiakkaiden toimitiloissa on Senaatti-kiinteistöissä jatkuvaa toimintaa. Senaatti-kiinteistöt edistää hyvien sisäolosuhteiden toteutumista muun muassa toimintansa vuonna 2015 uudistaneessa sisäympäristötiimi SITI:ssä ja kiinteistökohtaisissa sisäilmaryhmissä sekä parhaillaan pilotoitavissa ennakoivissa sisäilmatyöryhmissä.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet sisäilmakysymysten hallitsemiseksi

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että sisäilman laadukkuus olisi yksi rakennushankkeiden ja kiinteistöjen ylläpidon johtamista ja valvontaa ohjaava keskeinen tekijä.

Haluamme tarjota asiakkaillemme sisäilmatietoutta ennakoivasti ja reagoida sisäilmaan liittyviin palautteisiin nopeasti, tehokkaasti ja järkevästi.

Tavoitteena on:

 • Ehkäistä ennalta sisäilmaongelmat varmistamalla, että tilojen käyttö on sisäilman kannalta oikeanlaista ja että kiinteistönhoidon ja huollon toimenpiteet kohdistuvat ajallaan ja oikeisiin asioihin.
 • Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen ja sopimattomien ratkaisujen ja materiaalivalintojen aikaansaamat sisäilmaongelmat uudis- ja korjausrakentamisessa.
 • Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen terveellisen ja turvallisen rakennuskannan edistämiseksi.
 • Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä järjestelmällisesti.

Sisäympäristötiimi SITI uudisti toimintansa

Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2010 perustaman ja vuonna 2015 toimintansa uudistaneen sisäympäristötiimi SITIn tehtävänä on tukea Senaatti-kiinteistöjen sisäistä työskentelyä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmanratkaisussa. SITIn rooli on koordinoiva ja konsultoiva.

SITIn toiminnan painopistealueiksi on määritelty sisäilmatoiminnan ja prosessien kehitys, sisäilmaongelmien ennakointi, Senaatti-kiinteistöjen sisäilmalinjausten laadinta, sisäilmaviestintä ja koulutus sekä yhteiskuntavastuullinen toiminta.

SITI koostuu Senaatti-kiinteistöjen alueiden sisäilmayhdyshenkilöistä, sisäilma-asiantuntijasta ja sisäilma-asioista erityisen kiinnostuneista senaattilaisista. Seitsemäntoistahenkinen tiimi työskentelee lähtökohtaisesti virtuaalisessa työympäristössä ja kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa.

Vuoden 2015 keskeiset tekemiset

Senaatti-kiinteistöt käytti vuonna 2015 sisäilmakorjauksiin yhteensä lähes 29 miljoonaa euroa (26 milj. e vuonna 2014). Kunnossapidon sisäilmatutkimuksiin ja -korjauksiin käytettiin 13,3 miljoonaa (9 milj. e) ja investointeihin liittyviin sisäilmakorjauksiin 15,6 miljoonaa euroa (17 milj. e).

Vuonna 2015 käytettiin sisäilmakorjauksiin lähes 29 miljoonaa euroa.

 

Sisäilmatoiminta keskittyi vuonna 2015 kolmeen painopistealueeseen:

1. Senaatti-kiinteistöjen sisäilmatoiminnan uudelleen organisointi

 • Senaatti-kiinteistöihin palkattiin vuoden 2015 alusta sisäilma-asiantuntija, jonka tehtävänä on ollut uudistaa SITIn toimintaa ja kehittää sisäilmatoimintaa yhdessä SITIn kanssa.
 • Senaatti-kiinteistöjen toimintatapoja sisäilmaongelmatapausten käsittelyssä selvitettiin sähköisellä kyselyllä kesällä 2015. Vastaajina oli Senaatti-kiinteistöjen oman henkilöstön lisäksi myös rakennuttajakonsultteja ja kiinteistönhuollon toimijoita. Kyselyn tulosten mukaan Senaatti-kiinteistöjen sisäilmatoiminnassa on erittäin paljon hyvää, vaikka selkeitä kehittämiskohteitakin tunnistettiin. Näitä olivat mm. erilaisten ohjeistusten puutteellisuus ja epäyhtenäinen toimintakulttuuri. Lisäksi toivotiin kehitettävän kiinteistön korjaustarpeiden arviointi- ja priorisointimenetelmä. Myös sisäilmaviestinnässä ja sisäilmaraportoinnissa nähtiin kehitystarpeita. Kyselystä saatu palaute ohjasi SITIn toimintaa loppuvuonna 2015, ja kehitystarpeet on viety seuraavien vuosien toimenpidesuunnitelmaan.

2. Sisäilmaviestintään ja kouluttamiseen panostaminen

 • Olemme pilotoineet ja kehittäneet sisäilmaklinikkatapahtumaa Oulussa kuudesti. Tilojen käyttäjillä oli mahdollisuus kysyä ja kommentoida tilojen kehittämistä ja sisäilma-asioita positiivisessa ja ennakoivassa hengessä. Kysymyksiin on ollut vastaamassa rakentamisen, ilmanvaihdon ja kyseisen rakennuksen ylläpidon sekä lääketieteen asiantuntijat.
 • Asiakkaillemme suunnattu sisäilmatietoiskujen sarja aloitettiin syksyllä 2015. Tietoiskuissa kerromme sisäilma-asioista käytännönläheisesti ja samalla tuomme esille Senaatti-kiinteistöjen noudattaman toimintamallin ja tulevia suuntauksia toimenpiteineen. Tietoiskujen teemat on valittu vastaamaan asiakkaidemme yleisimpiin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin.
 • Olemme järjestäneet kiinteistöpäälliköillemme ja osalle asiakaspäälliköistä sisäilmaviestintäkoulutusta. Kaksivaiheinen koulutus painottuu hankalien vuorovaikutustilanteiden hoitamisen keinojen esittelyyn ja harjoitteluun. Koulutus jatkuu vuonna 2016. Sisäilma-asiat ovat olleet esillä myös muissa sisäisissä koulutustilaisuuksissa.

3. Sisäilmaongelmien ennakointi

 • Olemme hahmotelleet ennakoivan sisäolosuhdetoimintaohjelman kuvauksen, tunnistaneet sen eri osa-alueet eri prosessiemme näkökulmista ja käynnistäneet ohjelmaan liittyviä kehitystyöryhmiä.
 • Sisäilmatoimintamallia ja siihen liittyvää ohjeistusta on kehitetty ja päivitetty ja suunnattu tukemaan entistä paremmin ennakoivaa toimintaa.
 • Rakennuttamisprosessiin ja hankkeiden suunnitteluohjeisiin on sisällytetty ylläpidon ja sisäilman näkökulmaa. Lisäksi on laadittu sisäilmaperusteinen materiaalien valintaohjeistus.
 • Senaatti-kiinteistöt osallistui kertomusvuonna ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoisiin.

Vuoden 2016 tavoitteet

Sisäilmatoimintamalliimme liittyvien ohjeiden, linjausten ja malliasiakirjojen päivittäminen, täydentäminen ja niistä tiedottaminen sekä sisäilmaraportoinnin kehittäminen jatkuvat myös tänä vuonna. Luomme SITIn ja sisäilmapuitesopimustoimittajiemme väliselle tiedonvaihdolle mutkattoman kanavan ja periaatteet.

Tavoitteena on myös tuottaa sisäilmaan liittyvää uutta tutkimustietoa muun muassa tukemalla pilotointi- ja opinnäytetöitä. Tutkimukset liittyvät erityisesti rakennusten erilaisiin korjaustapoihin ja -käytäntöihin.

Jatkamme sisäisten koulutusten järjestämistä ja aloitamme sisäilmasertifikaatin kehittämisen. Sisäilmasertifikaatti kertoo mm. rakennuksen sisäilmaolosuhteista ja -historiasta. Tilojen käyttäjille suunnattuja sisäilmaklinikoita jatketaan ja tuotetaan sisäilmaan liittyviä tietoiskuja.

Pitkän tähtäimen tavoitteet

Pitkän tähtäimen tavoitteemme on puhua sisäolosuhdehallinnasta ja ennakoinnista sisäilmaongelmien sijaan. Tarkoituksena on luokitella rakennukset ja määritellä niille ennakoinnin ja jatkotoimenpiteiden sisällöt.

Tuotamme käytäntöjä Senaatti-kiinteistöjen eri prosesseille siitä, miten niissä varmistetaan rakenteiden ja talotekniikan toimivuus, kiinteistöhuollon ja siivouksen toiminta sekä huomioidaan erilaiset sisäilmaan liittyvät mittaukset ja käyttäjä ennakointinäkökulmasta. Tähän toimintaohjelman kehittämiseen liittyviä osatavoitteita vuonna 2016 ovat:

 • Sisäisen prosessienvälisen tiedonkulun varmistaminen, jotta sisäilmanäkökulma on mukana kaikissa vaiheissa.
 • Suunnittelun ohjaus siten, että sisäilmanäkökulma tulee vahvemmin ja selkeämmin esille.
 • Ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin panostaminen esim. kunnossapidon korjausbudjetissa.
 • Ennakoivan sisäolosuhteiden tarkastusmallin kehittäminen ylläpitoprosessille sisältäen muun muassa ilmanvaihdon toimivuuden ja puhtauden tarkastus- ja toimintamallin laadinnan, rakenteiden tarkastuksen mallin laadinnan ja kiinteistönhoidon laatuauditoinnin uudistamisen.
 • Sisäolosuhteiden varmennusmittausten, rakennekosteuksien ja paine-eroseurantojen tuotteistaminen, Metrix-raportoinnin käyttöönotto yli 80 kohteessa ja käyttäjäpalautteen keruun ja hyödyntämisen kehittäminen.
 • Kaikkiin korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin on tavoitteena kytkeä mukaan sisäolosuhteiden varmistuskonsultti suunnitelmien tarkastukseen ja toteutuksen valvontaan.
 • Sisäilmaan liittyvien tutkimusten tekeminen korjaushankkeissa ennakoiden ja laajasti.
 • Kohteiden sisäilmanlaadun varmistamisen ohjeen laatiminen.
 • Käyttäjien ymmärryksen lisääminen omien työtilojensa sisäympäristöolosuhteista ja niihin vaikuttamisesta sisäilmaklinikkatoiminnan, huolellisen käyttöönotto- ja vastaanottovaiheen toteuttamisen sekä asiantuntija-artikkeleiden avulla.
 • Ennakoivan sisäilmatyöryhmän toiminnan pilotointi Valtioneuvoston kampuksella.