Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Turvallisuus

Turvallisuuden johtaminen, kehittäminen ja varmistaminen on Senaatti-kiinteistöissä jatkuva prosessi. Turvallisuuden johtoryhmän tehtävänä on johtaa turvallisuustoimintaa, ohjata turvallisuuteen liittyviä projekteja, ylläpitää tilannekuvaa turvallisuustilanteesta ja -tasosta sekä tehdä aloitteita ja koordinoida toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi.

Toimivan johdon valvontavelvollisuuden täyttämiseksi ja varmistamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi turvallisuuden johtoryhmä suorittaa turvallisuuteen kohdistuvia arviointeja, tarkastuksia ja auditointeja.

Ryhmä seuraa sidosryhmiin liittyvien turvallisuusmenettelyjen ja -prosessien toimivuutta, valvoo uusien toimitilojen turvaratkaisuja, vastaa jatkuvuussuunnittelusta sekä antaa ohjeita toiminnan kehittämiseen.

Tietoturva kehittämisen painopisteenä

Tietoturvallisuuteen liittyvät näkökohdat ovat nousseet viime vuosina merkittävään asemaan muun muassa toimintojen digitalisoitumisen myötä, ja niihin liittyvät toimenpiteet olivat edelleen Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuden kehittämisen painopisteenä.  Keväällä 2015 valmistui kyberturvallisuuden varautumissuunnitelma ja siinä kehitettiin Senaatti-kiinteistöjen valmiutta havaita ja vastata nykyaikaisiin kyberuhkiin.

Vuoden 2015 keskeiset toimenpiteet:

  • Kyberturvallisuuden varautumissuunnitelmaan liittyvän viranomaisyhteistyön käynnistäminen.
  • Riskiarviointeja useille eri järjestelmäkokonaisuuksille ja riskiarviointeja myös päivitettiin ja niiden ajantasaisuutta katselmoitiin.
  • Auditointeja ja tarkastuksia tehtiin sekä uusille että vanhoille tietojärjestelmille että kumppaneihin ja toimittajiin kohdistuen. Myös aikaisempien auditointien tuloksia ja havaintoja seurattiin.
  • Toimittajaverkostojen turvallisuuden hallinnan ja valvonnan kehittäminen mm. auditoimalla toimittajia ja ottamalla käyttöön uudistetut turvallisuussopimusmallit.
  • Tietoturvapoikkeamiin liittyen laadittiin poikkeamienhallintasuunnitelma prosesseineen.
  • Senaatti-kiinteistöjen Lintulahden toimitilat arvioitiin VAHTI 2/2013 toimitilojen tietoturvaohjeen perusteella ja tarvittaviin kehitystoimenpiteisiin ryhdyttiin mahdollisten havaittujen puutteiden osalta.

Panostukset turvallisuuskoulutukseen

Vuoden 2015 aikana järjestettiin Senaatti-kiinteistöjen henkilöstölle ja toimittajakumppaneille säännöllisesti turvallisuusaiheista koulutusta. Koulutusten aiheet liittyivät muun muassa kyberturvallisuuteen, riskienhallintaan ja turvallisuussopimuksiin.

Vuoden aikana järjestettiin myös jatkuvuusharjoitus ja määriteltiin turvallisuuden E-learning koulutuspaketti ja sen sisältämät materiaalit. E-learning järjestelmän kilpailutusta valmistellaan ja tavoitteena on ottaa se käyttöön alkuvuodesta 2016. Ensimmäinen paketti on kohdistettu toimittajien sopimusvastuuhenkilöille, ja siinä käsitellään toimittajan turvallisuusvelvoitteita, esim. valtion salassa pidettävän tiedon luokittelu ja käsittelyohjeistus. Koulutusmateriaali on julkista.

Turvallisuussopimukset

Senaatti-kiinteistöt laati yhden yhtenäisen turvallisuussopimusmallin käytettäväksi valtion sisäisessä yhteistyössä. Valtorin kanssa tehtiin turvallisuussopimus ja puolustushallinnon kanssa sopimus uudistettiin. Useiden asiakkaiden kanssa käynnistettiin turvallisuussopimusneuvottelut.

Senaatti-kiinteistöt on tuotteistanut turvallisuuskartoituksiin liittyvän asiantuntijapalvelunsa. Kartoituksia tehtiin vuoden 2015 aikana yhdeksässä työympäristöratkaisuhankkeessa.

Turvalliset työympäristöt

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden tavoitteena on kiinteistössä olevien toimintojen, tiedon, omaisuuden, henkilöstön ja energiahuollon turvaaminen ja varmentaminen. Senaatti-kiinteistöllä on lupa harjoittaa vartioimisliiketoimintaa ja tarjoaa osana käyttäjäpalveluitaan myös vartioimisliikeluvanvaraisia palveluita.

Rakennusten tekniset ratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne mahdollistavat tilojen käyttäjien turvallisen toiminnan sekä tukevat kestävää kehitystä. Näitä ratkaisuja ovat muun muassa rakenteiden turvallisuus, pelastus- ja paloturvallisuuden ratkaisut, turvallisuusvalvonnnan toteutukset, kiinteistöön kuuluvat kiinteistöautomaation ja tietoliikenteen perusratkaisut sekä jätehuollon järjestelyt. Asiakkaita myös opastetaan käyttämään tiloja turvallisesti ja asianmukaisesti.