Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Työympäristöjen kehittäminen

Senaatti-kiinteistöt tuottaa asiakkailleen valtion toimitilastrategian mukaisia työympäristöratkaisuja ja palveluja, joilla varmistetaan valtion kokonaisedun ja toiminnan yhteiskuntavastuullisuuden toteutuminen.

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt pitkälle tuotteistettuja työvälineitä asiakkaiden työympäristöjen tehostamiseen ja uudistustarpeisiin. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen, asiantuntijapalveluihimme kuuluu työympäristökehittämisen ohella myös tuki organisaatiolle muutoksen läpiviemiseksi ja tietotyön suorituskyvyn kehittämiseksi.

Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat johdon palvelut ovat keskeisessä roolissa tilojen toimivuuden varmistamisessa ja muutosten läpiviemisessä.

 

Työympäristöjen kehitysprojekteissa tarkastellaan työympäristöjä aina kokonaisuutena paitsi fyysisen, myös virtuaalisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta. Senaatti-kiinteistöt tuottaa työympäristöpalveluja asiakkailleen sekä omien asiantuntijoidensa voimin että yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.Huomisen työympäristöt

Keskeiset tekemiset vuonna 2015

  • Tietotyön suorituskyvyn kehittäminen ja sen tuottavuuden mittaaminen nostettiin keskeisiksi teemoiksi johdon työympäristöpalveluissa.
  • Muutosjohtamisen palvelua asiakkaiden ylimmän johdon tueksi kehitettiin edelleen ja toteutettiin useissa asiakasprojekteissa.
  • Toimitila- ja työympäristökonsepteja kehitettiin ja edistettiin usean valtakunnallisen asiakkaan kanssa kuten Maanmittauslaitos, AVI, Verohallinto, Rikosseuraamuslaitos, Oikeushallinto, Poliisi ja Puolustusvoimat.
  • Kehitettiin valtion yleispätevä työympäristökonsepti, joka perustuu valtion toimitilastrategian linjauksiin ja työympäristökehittämisen projekteista kertyneeseen kokemukseen. Konseptia pilotoidaan Senaatti-kiinteistöjen oman työympäristöratkaisun kehittämisessä. 
  • Luotiin työympäristökehittämiseen nopea ja kevyt lähestymistapa (SMART), jossa neljässä työpajassa yhdessä asiakasorganisaation kanssa tuotetaan tilaohjelma työympäristöratkaisun pohjaksi. Lähestymistapaan liittyy myös muutosjohtamisen projekti, joka voidaan toteuttaa rinnakkain rakennushankkeen kanssa, jolloin säästetään merkittävästi aikaa silloin, kun tilanne sitä vaatii.

Tehokkaat tilaratkaisut toivat mittavat säästöt

Tilatehokkuus valtion toimitiloissa oli vuoden 2015 lopussa keskimäärin 25 m²/ htv. Tavoitteena valtion toimitilastrategian mukaan on 18 m²/htv peruskorjattavissa tiloissa ja uusissa tiloissa 15 m²/htv.

Työympäristöjen kehittämisen ansiosta tilatehokkuus parani 28 % ja toimitilakustannukset alenivat 19 %/htv.

 

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaille toteuttamissa työympäristökehittämishankkeissa lähtökohtana ovat toimitilastrategian asettamat tavoitteet. Vuonna 2015 näihin tavoitteisiin päästiin hyvin.

Senaatti-kiinteistöt seuraa systemaattisesti vuosittain tilaratkaisuprosessin avulla mm. vuokrissa ja tilatehokkuudessa saavutettuja tuloksia. Vuonna 2015 toimitiloissa, joissa asiakkaan työympäristöä oli kehitetty yhteisessä tilaratkaisuprojektissa, oli tilatehokkuus parantunut 28 %. Toimitilakustannukset henkilötyövuotta kohden alenivat 19 % ja vuokrat 21 % vuodessa.

Lue lisää Kustannustehokkuudesta >