Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuu on pohjana kaikelle toiminnalle – olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen. Yrityksen vastuullisuuden arvioivat sen sidosryhmät, minkä vuoksi Senaatti-kiinteistöt pyrkii toimimaan laajan sidosryhmäverkostonsa kanssa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan tarvittaessa kyselyillä ja haastatteluilla.

Senaatti-kiinteistöjen operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja on myös yhteiskuntavastuun johtaja, joka raportoi johtoryhmässä keskitetysti yhteiskuntavastuuasioista ja huolehtii, että asiat ovat toiminnan pohjana myös liiketoimintastrategian suunnittelussa. Vuoden 2015 alusta yhteiskuntavastuustrategia on muiden erillisten strategioiden tavoin integroitu Senaatti-kiinteistöjen strategiaan ja toimintasuunnitelmiin.

Yhteiskuntavastuullista toimintatapaa johdetaan prosessien kautta ja näistä vastaavat johtoryhmän jäseninä olevat johtajat prosessien omistajina. Lisäksi Senaatti-kiinteistöissä toimii kvartaaleittain kokoontuva yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja viedä yhteiskuntavastuun käytäntöjä toimintaan sekä toimia tiedonvälityskanavana yksiköiden ja prosessien välillä.

Lisäksi keskeisille yhteiskuntavastuun osa-alueille on erikseen nimettyjä tiimejä, joihin on koottu kyseisen osa-alueen asiantuntijoita. Näitä ovat sisäympäristö-, energia-, Green Office-, rakennussuojelu- ja esteettömyystiimit sekä ylläpidon turvallisuus- ja talousrikollisuusasioita käsittelevä tiimi. Tiimit kokoontuvat tarvittaessa ja ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Eettiset ohjeet Liiketoimintastrategia Yhteiskuntavastuupolitiikka Arvot

Ympäristövastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on omassa toiminnassaan sitoutunut valtionhallinnon ympäristövastuun toimintaperiaatteisiin ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin. Senaatti-kiinteistöjen ympäristövastuun lupaukset ovat osana yhteiskuntavastuupolitiikkaa, joka kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan. Myös Senaatti-kiinteistöjen keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia toiminnan periaatteita.

Toiminnan ympäristövaikutuksia on hallittu vuodesta 2006 asti sertifioidun ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöasioiden johtamisjärjestelmän avulla.

 

Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia on hallittu jo vuodesta 2006 asti sertifioidun ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöasioiden johtamisjärjestelmän avulla. Senaatti-kiinteistöt on vapaaehtoisesti laajentanut järjestelmän toimenpiteet kattamaan myös muut yhteiskuntavastuun osa-alueet.

Toimintaa seurataan säännöllisillä niin sisäisillä kuin ulkoisilla yhteiskuntavastuuauditoinneilla sekä vuosittain tehtävillä johdon katselmuksilla. Järjestelmän koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa operatiivisen yksikön johtaja yhdessä yhteiskuntavastuuasiantuntijan kanssa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kokonaisuus on kuitenkin vastuutettu kaikille johtoryhmän jäsenille.

Sosiaalisen vastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöresurssit ja kehittäminen -yksikkö vastaa liikelaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämisestä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.

Henkilöstöjohtamista ohjaavat Senaatti-kiinteistöjen:

  • eettiset periaatteet
  • henkilöstöpolitiikka
  • resurssisuunnitelma
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Eettiset periaatteet

Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksymien eettisten periaatteiden mukaan Senaatti-kiinteistöt sitoutuu noudattamaan esimerkillistä työnantajapolitiikkaa. Jokaisen senaattilaisen toiminnan tulee olla avointa, riippumatonta ja luotettavaa. Senaatti-kiinteistöjen henkilökunta ei saa vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, joka vaarantaa nämä toimintaperiaatteet.

Toimittajaverkoston hallintaan ja talousrikollisuuden torjuntaan on laadittu oma ohjeistuksensa, jossa on otettu huomioon myös ihmisoikeusasioita.

Resurssisuunnitelma

Resurssisuunnitelmaan on kirjattu strategiakauden resurssitarpeet aikatauluineen. Samalla on kuvattu strategian tavoitteiden mukaiset osaamistarpeet ja suunnitelma osaamisten kehittämiseksi.

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikkaan on kirjattu henkilöstöä koskevat periaatteet ja pelisäännöt. Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti toiminta ja tehtävät huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan siten, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan tai syrjityksi sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi. Tasa-arvosuunnitelma sisältää yhdenvertaisuussuunnitelman.

Työhyvinvointi syntyy huomioimalla ja ennakoimalla

Työhyvinvointia edistetään panostamalla esimiestyöhön sekä osallistamalla koko henkilöstö yrityksen strategian sekä toiminnan kehittämiseen. Työaikajärjestelyt mahdollistavat henkilöstön henkilökohtaisen elämäntilanteen huomioimisen. Työterveyshuollossa painopisteenä on ennakoiva työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpitäminen.

Tavoitteena kannustava johtajuus ja osaamisen ylläpito

Senaatti-kiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita on esimiehisyyden taso, jolle on asetettu numeeriset tavoitteet. Kaikista HRK-yksikön järjestämistä valmennuksista kerätään yhteismitallisesti koulutuspalaute, jota seurataan. Tavoitteita on käsitelty tarkemmin henkilöstö-osiossa.

Taloudellisen vastuun johtaminen

Taloudellinen vastuu Senaatti-kiinteistöissä tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta ja tuottavaa käyttöä sekä arvon säilyttämistä. Tämä voidaan toteuttaa, jos varallisuudesta saatavilla tuotoilla voidaan kattaa kaikki sen käytöstä, ylläpidosta ja ajan tasalla pidosta aiheutuvat kustannukset.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitettu toimivalta. Valtionvarainministeriö vastaa Senaatti-kiinteistöjen omistajaohjauspainotteisesta tulosohjauksesta. Lisäksi eduskunta voi päättää liikelaitoksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista.

Liikelaitos toimii yritysmäisesti ja voi eduskunnan suostumuksella ottaa lainaa ja siten rahoittaa investointejaan. Talousarvion ulkopuolisuus ja osakeyhtiömäinen toimintatapa ja taloushallinto korostavat liikelaitoksen omaa vastuuta. Valtion liikelaitos ei kuitenkaan muodosta erillisvarallisuutta, vaan valtio viime kädessä vastaa kaikista liikelaitoksen sitoumuksista.

Valtion liikelaitos ei voi toimia markkinoilla avoimessa kilpailutilanteessa. Se voi toimia ainoastaan sidosryhmäasemassa eli ns. in house -asemassa ja tuottaa palveluja lähes yksinomaan valtiohallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

Taloudellisen vastuun toteutumista tukevat lisäksi Senaatti-kiinteistöjen vuosittain laadittava selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (hallinnointikoodi), eettiset periaatteet sekä sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja lisäksi toimintoja ohjaavat prosessit.

Vuonna 2015 yhteiskunta-vastuun strategia integroitiin Senaatti-kiinteistöjen strategiaan ja suunnitelmiin.