Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Yhteiskuntavastuuohjelmat

Vuoden 2015 alusta uuden strategian myötä ympäristöohjelmat laajennettiin yhteiskuntavastuuohjelmiksi. Ohjelmien laajentamisen tavoitteena on kehittää toimintaa paremmin kaikilla yhteiskuntavastuun osa-alueilla.

N:o Ohjelma Pitkän aikavälin tavoite Katso miten onnistuimme vuonna 2015
1 Energian kulutuksen vähentäminen Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa Vuoden 2016 loppuun mennessä -6 % vähennys vuoden 2010 tasosta > Energian ja vedenkulutus
Vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen energian kokonaiskulutusta vuosittain, kun vertailutasona on vuoden 2010 kokonaiskulutuksen taso. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen (TETS) mukaiset toimenpiteet.  
2 Kestävän rakennuttamisen prosessin uudistaminen Ekologinen rakennuttaminen osana jokapäiväistä toimintaa > Kestävä rakentaminen
Kestävä rakennuttaminen osaksi investointiprosessia. Työ sisältää ekologisen rakennuttamisen ohjeen uusimisen, jalkauttamisen sekä saattamisen osaksi jokapäiväistä toimintaa. Työhön liittyy vahvasti myös PromisE-työkalun kehitystyö.
3 Pilaantuneiden maa-alueiden hallinnan kehittäminen Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta osana normaaleja prosesseja > Pilaantuneet maa-alueet
Kehitystyö sisältää PIMA-rekisterin uudistamisen, toiminnan uudelleenorganisoinnin, uuden toimintamallin jalkauttamisen ja ylläpidon. Rekisterin uudistamisen yhteydessä tullaan tekemään kartoitus Senaatin nimissä olevista ympäristöluvista. Tavoitteena osaamisen lisääminen kuntokartoitusten teettämiseen sekä oikeiden kaupallisten johtopäätösten tekeminen sekä kartoituksissa ilmenneiden tosiseikkojen vaikutusten arviointi.  
4 Sisäilmaongelmakohteiden hallinta Sisäilmaongelmakohteiden hallinnan kehittäminen reaktiivisesta proaktiiviseksi toiminnaksi > Sisäilma
Toiminnan uudelleenorganisointi, sisäilmastoviestinnän ja -koulutuksen tehostaminen.
5 Verkostojohtamisen kehittäminen Verkostojohtaminen hyvällä mallilla Senaatti-kiinteistössä > Toimitusketjun hallinta
Toimittajaverkon hallinnan ja hankintatoimen kehittäminen, talousrikollisuuden torjunnan sopimusehtojen ja turvallisuussopimusten käyttöönotto ja jalkautus kattavasti Senaatti-tasolla. Seurannan ja valvonnan tehostaminen.  
6 Tilatehokkuuden parantaminen Tilat ja palvelut tukevat asiakkaan turvallista toimintaa > Kustannustehokas toiminta
Asiakkaiden tilatehokkuuden parantaminen [m2/htv] ja tilakustannusten alentaminen [€/vuosi].
         
   vuoden 2015 tavoitteet saavutettu
   vuoden 2015 tavoitteet saavutettu osittain
   vuoden 2015 tavoitteita ei saavutettu