Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Energia ja vesi

Jatkamme työtämme energiatehokkuuden parantamiseksi ja olemmekin jo määrittäneet uudet pitkän tähtäimen tavoitteet energiankulutukselle osana yhteiskuntavastuuohjelmiamme. Energia-asioiden kehittämisestä Senaatti-kiinteistöissä vastaa erillinen Energiatiimi. Ylläpitoprosessi määrittelee energiankulutukseen liittyvät toimenpiteet ja seuraa säännöllisesti energiansäästötavoitteiden toteutumista operatiivisella tasolla.

Energian kokonaiskulutus laski n. 9 %:lla ja veden kokonaiskulutus n. 10 %:lla edellisvuoteen verrattuna. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden energian- ja veden ominaiskulutukset (kWh/brm²) kasvoivat hieman vuoteen 2014 verrattuna.

Lämmön ja sähkön ominaiskulutukset kasvoivat hieman

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämmön ominaiskulutus oli 121,2 kWh/brm², joka on noin 1,6 % enemmän kuin vuonna 2014, jolloin vastaava ominaiskulutus oli 119,3 kWh/brm².

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämmön ominaiskulutus, kWh/brm²

1975201120122013201420152016
Lämmön ominaiskulutus323,3125,3123,5121,8119,3121,2
Lämmön ominaiskulutuksen tavoite123,0124,1122,2120,6118,1116,8

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden sähkön ominaiskulutus oli 88,5 kWh/brm², joka on alle prosentin suurempi kuin vuonna 2014, jolloin vastaava luku oli 88,2 kWh/brm².

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden sähkön ominaiskulutus, kWh/brm²

1975201120122013201420152016
Sähkön ominaiskulutus30,492,590,790,088,288,5
Sähkön ominaiskulutuksen tavoite93,091,689,889,187,387,7

 

Energian kokonaiskulutus laski

Senaatti-kiinteistöjen koko kiinteistökannan energiankulutus vuonna 2015 oli 6 490 TJ, mikä tarkoittaa 8,8 %:n vähennystä vuoteen 2014 verrattuna. Kokonaisenergiankulutuksessa on mukana Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lisäksi pääomavuokrakohteiden energiankulutus, häviöt sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamien kohteiden työmaiden energiankulutus.

Senaatti-kiinteistöjen koko kiinteistökannan kokonaisenergiankulutus (suora ja epäsuora) vaihtelee vuosittain johtuen mm. kiinteistökannassa tapahtuvista muutoksista, tilatehokkuuden parantumisesta sekä rakentamisen volyymista. Vuonna 2015 kokonaisenergiankulutuksen lasku selittyy pitkälti Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden bruttopinta-alan pienentymisellä. Tilatehokkuuden parantaminen on Senaatti-kiinteistöjen tärkein energiansäätötoimenpide ja sillä on suora vaikutus kokonaisenergiankulutukseen. Tilatehokuuden parantaminen nostaa jonkin verran energian ominaiskulutuksia. 

Energian kokonaiskulutus 2011–2015, TJ

20112012201320142015
Suora energiankulutus/Senaatti-Kiinteistöjen ylläpitämät aluelämpölaitokset9080706060
Epäsuora energiankulutus/Senaatti-kiinteistöjen omistamissa kiinteistöissä kulutettu sähkö ja lämpö5 2405 3105 1905 0204 500
Epäsuora energiankulutus/Häviöt sähkön- ja lämmöntuotannossa2 4002 4401 8801 8901 670
Epäsuora energiankulutus/Rakentaminen*240100250150260

* Rakentamisen energiankulutus on arvioitu vuonna 2015 valmistuneiden hankkeiden bruttopinta-alojen perusteella.

Senaatti-kiinteistöjen suora energiankulutus muodostuu aluelämpölaitosten lämmöntuotannosta, joissa vuonna 2015 tuotettiin lämpöenergiaa öljyllä, maakaasulla ja puupelleteillä. Epäsuora energiankulutus koostuu ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä, pääomavuokrakohteiden aluelämmöstä, häviöistä sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä rakentamisen energiankulutuksesta. Kokonaisenergiankulutuksen jakautuminen on esitetty tarkemmin taulukossa 1.

  2015
(MWh)
2015
(TJ)
2014
(TJ)
Muutos

Suora energia

       
Öljyllä tuotettu lämpö 14 643 52,7 50,1 5 %
Maakaasulla tuotettu lämpö 921 3,3 6,7 -51 % 
Puupelleteillä tuotettu lämpö 834 3,0 0  

Epäsuora energia

       
Ostettu sähkö 552 244 1 988,1 2 147 -7 %
Ostettu lämpö 691 830 2 490,6 2 878 -13 %
josta pääomavuokralaisten aluelämpö, uusiutuva 31 770 114,4 154 -26 %
josta pääomavuokralaisten aluelämpö, uusiutumaton 83 730 301,4 430 -30 %
josta ostettu kaukolämpö 576 330 2 074,8 2 294 -10 %
Häviöt sähkön- ja lämmöntuotannossa 464 032 1 670,5 1 821,3 -8 %
Kaukokylmä 5 432 19,6 17,8 10 %
Rakentamisessa kulunut energia 73 334 264 153 73 %
josta ostosähköä 1 327 4,8 1,8 167 %
josta kaukolämpöä 900 3,2 1,7 88 %
josta polttoöljyllä tuotettua lämpöä 2 0,01 0,02 0 %
josta nestekaasulla tuotettua lämpöä 97 0,3 0,3 0 %
josta rakennusmateriaalien tuotanto 71 008 255,6 149,7 71 %

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus vastasi 0,5 prosenttia Tilastokeskuksen ilmoittamasta Suomen energian kokonaiskulutuksesta (2014).

Energiankulutus puoliksi ympäristöministeriössä.

Lue Case senaatti.fi -sivustolta

 

Veden ominaiskulutus lähes viime vuoden tasolla

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on pitää ylläpidetyn kiinteistökannan ominaisvedenkulutus enintään edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2015 ominaisvedenkulutus nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 0,2 %. Vuonna 2015 vedenkulutus oli keskimäärin 311 l/ brm² ja kokonaisvedenkulutus 2,1 miljoonaa m3. Kokonaisvedenkulutus laski 9,6%:lla edellisestä vuodesta. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kiinteistöissä käytetty vesi tulee pääosin kunnallisista vesijohtoverkostoista ja jätevedet johdetaan pääasiassa kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kiinteistöissä ei kierrätetä vettä. Kuitenkin innovatiivisia ratkaisuja vedenkulutuksen vähentämiseen mietitään jatkuvasti. Uudis- ja peruskorjauskohteissa panostetaan hankinnoissa vähän vettä kuluttaviin kalusteisiin. Myös vedettömien pisuaarien käyttöä pyritään lisäämään.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden veden ominaiskulutus vuosina 2011–2015, l/brm²

197520112012201320142015
Veden ominaiskulutus899327316323310311
Veden ominaiskulutuksen tavoite325325315316310

9 %

Energiakulutuksen lasku vuonna 2015