Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Jätteet

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa syntyi vuonna 2015 jätettä huoneistoneliötä kohden noin 3,52 kg eli vajaat kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Yhteensä jätettä syntyi Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa noin 8 540 t, joka on 7 % enemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 raportoitu jätteiden kokonaismäärä tarkentui tämän raportoinnin yhteydessä ollen yhteensä 7 990 t.

Kehitämme jätehallintaa ja jäteraportointia jatkuvasti. Vuonna 2015 jäteraportoinnin tiedonkeruuta muutettiin niin raportoitavien jätejakeiden ja jätteen loppusijoituksen kuin itse tietojenkeruun osalta. Keräämme jätetietoja yhä useammin suoraan jätepalveluiden toimittajilta.

Jätteiden hyötykäyttöaste kasvoi

Jätteen hyötykäyttöaste vuonna 2015 oli noin 79 %. Materiaalihyötykäyttöä tästä oli 46 % ja energiahyötykäyttöä 33 %. Hyötykäyttöaste on kokonaisuudessaan 8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2014. Haluamme kasvattaa ylläpitämiemme kiinteistöjen tuottamien jätteiden hyötykäyttöä ja seuraamme jätteiden hyötykäyttöastetta tarkemmin. Etelä- ja Pohjois-Suomen osalta jätetoimittajien tietojen mukaan sekajätteestä vähintään 73 % toimitetaan jätepolttolaitoksiin eli energiahyötykäyttöön. Itä- ja Länsi-Suomen osalta vastaavia tietoja ei ole saatavilla. On kuitenkin oletettavaa, että osa sekajätteestä toimitetaan näilläkin alueilla energiahyötykäyttöön. Näin ollen todellinen loppusijoitukseen päätyvä jätteen määrä ylläpitämiemme kiinteistöjen osalta on raportoitua pienempi.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaisjätekertymä ja hyötykäyttöön päätyneen jätteen osuus, kg/m²

20112012201320142015
Hyötykäytetty energiana tai materiaalina2,662,77
Hyötykäytetty materiaalina1,851,721,62
Hyötykäytetty energiana0,730,721,15
Loppusijoitus1,141,030,910,970,75

Seuraavassa kuvaajassa esitetään jätteiden kokonaisjätemäärän jakautuminen eri jätelajeittain vuonna 2015. 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa syntyneet jätteet lajeittain vuonna 2015

tn
Jätteet energiantuotantoon -poltto2 798,0
Biojäte -kompostointi1 843,6
Keräyspahvi- ja kartonki -kierrätys798,7
Keräyspaperi -kierrätys1 140,3
Sekajäte -kaatopaikka1 567,9
Vaaralliset jätteet -kierrätys46,5
Muut* -kierrätys *mm. lasi, metalli341,6

* mm. lasi, metalli

Uudet työnteon tavat sekä Green Office -ympäristöjärjestelmä kannustaa jätteiden lajitteluun

Kannustamme omaa henkilökuntaamme ja vuokralaisiamme jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun muun muassa monitilaympäristöihin siirtymällä sekä Green Office -ympäristöjärjestelmän avulla. Senaatti-kiinteistöjen omissa toimipisteissä ei ole työpistekohtaisia jäteastioita. Näin ollen esimerkiksi Lintulahden toimipisteessä vähennettiin jätemääriä siten, että pystyimme luopumaan yhdestä 600 litran sekajäteastiasta kokonaan. Uudet työnteon tavat kannustavat myös paperittomaan toimistoon.

Vastaamme asiakkaiden toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuollon järjestämisestä lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Asiakkaat huolehtivat oman toimintansa aiheuttamista erityisistä jätteistä, kuten tietosuojapaperista ja vaarallisista jätteistä, joten näitä jätteitä koskevia tietoja emme voi sisällyttää omaan raporttiimme.