Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on keskeinen tavoite valtion kiinteistöstrategiassa ilmastonmuutoksen hillinnän ja kulttuuriympäristön vaalimisen rinnalla. Senaatti-kiinteistöt huolehtii osaltaan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hallinnoimissaan ihmisten luomissa ympäristöissä sekä luonnonsuojelualueilla.

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Strategiassa korostetaan luontoarvojen nostamista keskeiseksi kaikkialle yhteiskuntaan sekä uusien toimijoiden saamista mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön.

Uuden rakennushankkeen alkaessa Senaatti-kiinteistöt huomioi alueen luontoarvot arvioimalla luontoselvitysten tarpeellisuuden. Vastaava arviointi tehdään myös kiinteistöjen myyntien yhteydessä. Näiden perusteella laaditaan ympäristöselvitys ja määritellään ympäristötavoitteet, jotka kirjataan osaksi hankesuunnitelmaa. Myös maa-alueiden käyttötarkoituksen muuttuessa Senaatti-kiinteistöt kartoittaa luontoarvot osana riskienhallintaa.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen:

  • Ilmastonmuutoksen uhan torjuminen parantamalla kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta.
  • Luontoselvitysten tekeminen tunnistetuissa kohteissa ennen ympäristöä muuttaviin rakennushankkeisiin ryhtymistä.
  • Luonnonympäristön umpeen kasvamisen uhan huomioiminen alueiden hoitosuunnitelmissa.
  • Perustiedon hankkiminen luonnon monimuotoisuudesta Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevilla alueilla.

Luonnonsuojelualueita Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa

Metsähallitus vastaa valtion luontoalueista ja Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on valtion rakennettu kiinteistöomaisuus. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on kuitenkin useita kymmeniä koskiensuojelulailla suojeltuja sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia maa-alueita. Lukumäärällisesti suuresta luonnonsuojelualueiden hallinnasta huolimatta esimerkiksi Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvista 5 milj. hehtaarin maa-alueista vain 0,03 % on Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimia. Kaksi suurinta kiinteistökokonaisuutta, Satakunnan vankila ja Niinisalon varuskunta-alue muodostavat yhteensä jo 80 % Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimista Natura 2000 -alueista. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt hallinnoi useita kymmeniä pieniä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita muilla varuskunta- ja vankila-alueilla sekä esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueilla.

Varuskunta-alueilla vastuut jakautuvat yllä mainitun periaatteen mukaisesti ja toimijat tekevät alueilla tiivistä yhteistyötä. Senaatti-kiinteistöt ja puolustusvoimat ovat tehneet lisäksi yhteistyötä muun muassa puolustusvoimien ilmasto-ohjelman kanssa.

Pohjois-Suomen alue

 

Länsi-Suomen alue

 

 

Itä-Suomen alue

 

Etelä-Suomen alue