Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Päästöt ilmaan

Senaatti-kiinteistöt on onnistunut vähentämään ylläpitämiensä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä pitkäjänteisillä energiansäästötoimenpiteillä, kasvattamalla uusiutuvien energianlähteiden käyttöä aluelämpölaitoksissa ja tilatehokkuutta parantamalla.

Hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuodesta

Energiankulutuksen vähentäminen ja sen ansiosta pienenevä hiilidioksidipäästöjen määrä on Senaatti-kiinteistöjen ympäristövaikutusten arvioimisen avaintunnusluku.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomen valtion päästövähennystavoitteen mukaisesti 16 % vuoden 2005 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämään kiinteistökantaan suhteutetut hiilidioksidipäästöt vuonna 2015 olivat 37,6 kg CO₂/brm². Bruttopinta-alaan suhteutetut ominaispäästöt ovat siis vähentyneet 10 % edelliseen vuoteen verrattuna ja alittavat vuoden 2020 tavoitetasonkin (53,3 kg CO₂/brm²) jo 29 %:lla.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaishiilidioksidipäästöt vuosina 2011–2015, kg CO₂/ brm²

201120122013201420152020
Ominaispäästöt5759,343,84237,6
Senaatti-kiinteistöjen päästötavoite56,656,355,955,555,153,3

Huomattava vähennys johtuu pääosin laskennassa käytettävien päästökertoimien pienentymisestä. Senaatti-kiinteistöjen sähkönhankinnasta vastaavan Hansel Oy:n toimittaman sähkön päästökertoimen arvo aleni vuoden 2014 arvosta 184,4 gCO₂/kWh vuoden 2015 arvoon 165,7 gCO₂/kWh. Myös Suomen kaukolämmön- ja sähköntuotannon päästökertoimien keskiarvot laskivat vuoteen 2014 verrattuna. Sähköntuotannon päästökertoimen alenema johtuu pääasiassa sähköntuonnin lisääntymisestä ja toisaalta tarvitun sähkön erillistuotannon vähenemisestä. Kaukolämmöntuotannon päästökertoimen aleneminen selittyy hukkalämmön tehokkaammalla hyödyntämisellä sekä biopolttoaineiden käytön lisääntymisellä. Lisäksi vuosi 2015 oli ennätyksellisen lämmin, mikä vähensi varapolttoaineiden käyttöä.

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöjen kokonaishiilidioksidipäästöt olivat noin 254 285 tCO₂. Senaatti-kiinteistöjen osuus Tilastokeskuksen vuoden 2014 tietoihin perustuvista Suomen kokonaishiilidioksidipäästöistä on noin 0,4 %.

Senaatti-kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt vuosina 2011–2015, t CO₂

200520112012201320142015
Suorat (scope 1)/Aluelämpölaitosten polttoaineet sekä kylmäaineiden käyttö13 9988 9478 1277 3355 2103 203
Epäsuorat (scope 2)/Ostetun sähkön ja lämmön tuotanto286 800203 566219 766171 736164 619137 685
Muut epäsuorat (scope 3)/Pääomavuokrakohteissa kulutetun sähkön ja lämmön tuotanto, rakentaminen ja työmatkat243 182185 884176 984146 240134 579113 397

 * Rakentamisen energiankulutus on arvioitu rakentamismääriin perustuen.

Suorat hiilidioksidipäästöt (Scope 1) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien aluelämpölaitosten päästöt. Epäsuorat hiilidioksidipäästöt (Scope 2) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt. Muut epäsuorat hiilidioksidipäästöt (Scope 3) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt, rakentamisen päästöt ja työmatkustamisen päästöt.

Myös muut päästömäärät laskivat

Raportoimme ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen lisäksi maaperän ja vesistöjen happamoitumista aiheuttavat typenoksidipäästöt (NOx) ja rikkidioksidipäästöt (SO₂). Lisäksi alla olevassa kuvaajassa esitetään myös ilmastonmuutokseen vaikuttavat ja hengityselinsairauksia aiheuttavat hiukkaspäästöt.

Senaatti-kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuvat rikkidioksidin, typen oksidien sekä hiukkasien ominaispäästöt, kg/brm²

20112012201320142015
Typen oksidit0,0930,0970,0860,0830,050
Rikkidioksidi0,0840,0820,0760,0740,042
Hiukkaset0,0100,0080,0080,0080,008

HTH-tietopalvelu tukee valtionhallinnon ympäristötyötä

Suomen valtion toimitilastrategia edellyttää, että koko valtionhallinto käyttää Hallinnon tilahallinta (HTH)-tietopalvelua. Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämää ja asiakkaille maksutonta HTH-tietopalvelua hyödynnetäänkin laajasti valtionhallinnon tilojen tarkoituksenmukaisen käytön ja tilakustannusten seurannassa.

Tietopalvelusta löytyvät myös tilojen sähkön- ja lämmönkulutustiedot sekä hiilidioksipäästöt. Senaatti-kiinteistöjen ja valtionhallinnon yhteisenä tavoitteena on edistää HTH -tietopalvelun hyödyntämistä tehokkaammin myös energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden asettamisessa ja seurannassa.