Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Pilaantuneet maa-alueet

Senaatti-kiinteistöt panostaa jatkuvasti ympäristöriskien tunnistamiseen ja havaittujen ympäristövahinkojen korjaamiseen. Ympäristöriskien torjunta ja ympäristövahinkojen korjaaminen ovat merkittäviä kustannusten aiheuttajia. Ympäristövastuullisen toiminnan tavoitteena on säästää sekä ympäristöä että rahaa, ja oikeilla toimenpiteillä puhdistettavan maan arvoa voidaan myös lisätä.

Vuoden 2015 keskeisiä tekemisiä

  • Pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja niihin liittyviin selvityksiin käytettiin vuonna 2015 noin 1,4 milj. euroa.
  • Pilaantuneiden maa-alueiden hallintaan kehitettiin uusi ympäristötekninen riskiluokittelutyökalu. Työkalun avulla jokainen Senaatin kohde luokiteltiin riskiluokkiin 1-4.
  • Pilaantuneiden maiden rekisteri käytiin systemaattisesti jokaisen kohteen osalta läpi ja rekisteriin päivitettiin uudet kohteet sekä riskiluokat.
  • Merkittäville riskikohteille teetettiin jatkotoimenpidesuunnitelmat vuosille 2016 ja 2017 sekä maaperän kunnostuksen kustannusarviot.

Keskeisiä tavoitteita vuodelle 2016

  • Suunnitelman mukaisten jatkotoimenpiteiden aloittaminen merkittävissä riskikohteissa.
  • Potentiaalisten ympäristöriskien kartoittaminen Senaatin vuokrakohteissa.
  • Pilaantuneiden maiden tiedonhallintaprosessin aktiivinen kehittäminen.

Kokonaisvaltaista vastuuta pilaantuneista maa-alueista

Senaatti-kiinteistöjen on oltava riittävän selvillä hallinnassaan olevien alueiden tilasta, alueilla harjoitetusta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista riskeistä maa-alueille sekä pohjavedelle.

Ollessaan vastuussa pilaantuneen alueen puhdistamisesta Senaatti-kiinteistöt selvittää pilaantumisen laajuuden ja puhdistustarpeen, puhdistaa alueen ja huolehtii mahdollisista tarkkailuvelvoitteista. Kun maa-alueita myydään tai vuokrataan, Senaatti-kiinteistöt varmistaa, että asianmukaiset merkinnät tehdään aluetta koskeviin kauppakirjoihin ja vuokrasopimuksiin.

Riskiluokitus pilaantuneiden maiden hallinnan tukena

Vuonna 2015 pilaantuneiden maiden hallintaan kehitettiin uusi ympäristötekninen riskiluokittelutyökalu, joka jakaa kohteet riskiluokkiin 1–4 sen mukaan, kuinka todennäköinen ja merkittävä pilaantumisriski on. Aiemmasta toimintatavasta poiketen riskiluokitus tehtiin jokaiselle Senaatin ylläpitämälle kohteelle eli käsittelyyn otettiin myös kohteet, joissa riskiä ei aiemmin ollut tunnistettu. Riskiluokkaan 1 kuuluvissa kohteissa on todettu tai on syytä epäillä merkittävää riskiä, kun taas riskiluokan 4 kohteissa pilaantumisriskiä ei arvioida olevan.

Merkittäviksi riskikohteiksi arvioitiin luokittelussa 29 kappaletta. Näihin kohteisiin kuuluu esimerkiksi Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen entisiä varikkoalueita sekä Rajavartiolaitoksen kohteita. Jokaiselle 29 kohteelle teetettiin jatkotoimenpidesuunnitelmat sekä kustannusarviot mahdolliselle maaperän ja pohjaveden kunnostukselle. Suunnitelman mukaiset tutkimukset tullaan aloittamaan vuonna 2016.

Senaatti-kiinteistöt ylläpitää rekisteriä pilaantuneille maille tehtävistä toimista sekä seuraa kirjanpidossaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta aiheutuvia kustannuksia. Rekisterillä hallinnoidaan tällaisten maa-alueiden tunnistukseen, kartoitukseen ja puhdistukseen liittyviä dokumentteja.