Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Raportointiperiaatteet

Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuuraportti on verkkojulkaisu. Raportti kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan maantieteellisesti ja toimialoittain. Mukana eivät ole Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöt, joiden osuus liikelaitoskonsernista on hyvin pieni.

Tämä on Senaatti-kiinteistöjen 14. vuosittainen yhteiskuntavastuuraportti. Siinä kuvataan Senaatti-kiinteistöjen toiminnan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 sekä Senaatti-kiinteistöjen strategia ja pysyvät johtamisen käytännöt toiminnan vaikutusten hallitsemiseksi. Lisäksi raportti käsittelee Senaatti-kiinteistöjen toimintaympäristöä ja toiminnan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Edellinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin huhtikuussa 2015.

Raportti on laadittu noudattaen kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) antamaa ohjeistusta yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2015 yhteiskuntavastuun tunnusluvut perustuvat Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston "core" -laajuuteen. Vuoden 2015 raportissa Senaatti-kiinteistöt raportoi myös GRI:n rakennus- ja kiinteistötoimialan toimialaohjeistuksen (Construction and Real Estate sector supplement, CRESS) mukaisesti soveltuvin osin.

Vuoden 2015 raportoitavat tiedot niiltä osin, joita koskien GRI-sisältöindeksissä viitataan ulkoiseen varmennukseen, on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli PricewaterhouseCoopers Oy.