Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Taloudelliset tulokset

Valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille vuosittain taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse, eikä se kuulu valtion budjettitalouden piiriin.

Vuoden 2015 keskeiset taloudelliset tavoitteet liittyivät valtion toimitilakustannusten säästöjen toteuttamiseen ja kiinteistöjen tehokkaaseen myyntiin. 

Taloudellinen vastuu Senaatti-kiinteistöissä tarkoittaa kiinteistövarallisuuden tehokasta ja tuottavaa käyttöä sekä arvon säilyttämistä.  Toiminnassa painotetaan valtion kokonaisedun toteutumista.

Keskeiset tunnusluvut 2015 2014 Muutos-%
Liikevaihto 622 625 -0,5
Liiketoiminnan muut tuotot 51 35 44,5
Tulos 199 137 44,91
- Tulos -% liikevaihdosta 32 22
       
Tase 4 606 4 738 -2,8
Lainat 1 694 1 656 2,3
Investoinnit 268 234 14,6
Investointien osuus liikevaihdosta, % 43 37
       
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 4,2
Oman pääoman tuotto, % 6,8 4,5
Omavaraisuusaste, % 62,0 63,9
Nettovelkaantumisaste, % 55 52
       
Vuokrattava pinta-ala, 1 000 m² 6 205 6 379 -2,7
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 6,7 6,1
Keskimääräinen neliövuokra, e/m²/kk *) 15,10 14,72 2,6

*) Toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliövuokratieto on ko. vuoden kuukausien keskiarvo.

370

miljoonan euron tuloutus valtiolle kiinteistömyyntien ansiosta.