Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Kustannustehokkuus

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa asiakkailleen tarjoamat palvelut ja työympäristöratkaisut kustannustehokkaasti valtion kokonaisetu huomioiden. Strategisena tavoitteena on saavuttaa valtiolle 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt toimitilakustannuksissa kahdeksassa vuodessa.

Tehokkaat tilaratkaisut toivat mittavat säästöt

Tilatehokkuus valtion toimitiloissa oli vuoden 2015 lopussa keskimäärin 25 m²/ htv. Tavoitteena valtion toimitilastrategian mukaan on 18 m²/htv peruskorjattavissa tiloissa ja uusissa tiloissa 15 m²/htv.

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaille toteuttamissa työympäristökehittämishankkeissa lähtökohtana ovat toimitilastrategian asettamat tavoitteet. Vuonna 2015 näihin tavoitteisiin päästiin hyvin.

Tilatehokkuus parani 28 % vuonna 2015 toimitiloissa, joissa asiakkaan työympäristöä oli kehitetty yhteisessä tilaratkaisuprojektissa.

 

Senaatti-kiinteistöt seuraa systemaattisesti vuosittain tilaratkaisuprosessin avulla mm. vuokrissa ja tilatehokkuudessa saavutettuja tuloksia. Vuonna 2015 toimitiloissa, joissa asiakkaan työympäristöä oli kehitetty yhteisessä tilaratkaisuprojektissa, oli tilatehokkuus parantunut 28 %. Toimitilakustannukset henkilötyövuotta kohden alenivat 19 % ja vuokrat 21 % vuodessa.

Senaatti-kiinteistöt mittaa syntyneitä säästöjä kolmen toiminnan kautta:

  1. Vuokrasäästöt: Ratkaisuprojektien kautta syntyneet säästöt vuokralaiselle
  2. Kiinteistöjen myynnin kautta syntyneet säästöt
  3. Muut toimitilasäästöt, kuten energiatehokkuusprojektit, rakennusten purut ja toimitilapalvelusopimusten muutokset

Säästöt vuonna 2015:

Sovitut säästöt  
Ratkaisuprojektit 12,5 M€
Kiinteistöjen myynti 2,0 M€
Muut toimitila-säästöt 3,2 M€
Sovitut säästöt yhteensä 17,7 M€
Säästötavoite vuonna 2015 10,5 M€

HTH-tietopalvelu apuna tavoitteisiin pääsemisessä

Senaatti-kiinteistöt on tuottanut valtionhallinnon käyttöön HTH-tietopalvelun, joka kokoaa kaikki valtionhallinnon käyttämät tilatiedot ja sopimukset yhteen järjestelmään. Tietopalvelu auttaa tilojenkäytön sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa.

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt sopi asiakkaiden kanssa HTH-tietopalvelun uudesta toimintamallista, jossa tietojen ylläpidon vastuita siirrettiin asiakkailta Senaatti-kiinteistöille. Senaatti sai valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijan rooliinsa liittyen aiempaa tarkemmat tiedot asiakkaiden tilankäytöstä ja henkilömääristä. Samalla sovittiin, ettei Senaatti-kiinteistöt enää peri asiakkailta palvelun käyttömaksua.

Uuteen toimintamalliin sisällytettiin asiakkaille myös ”tilaehdotus”-raportointimalli, jossa Senaatti-kiinteistöt kokoaa puolivuosittain asiakkaille tilannekatsauksen asiakkaan tilankäytöstä ja tilakustannuksista. HTH:n uuden toimintamallin tavoitteena oli paitsi vähentää asiakkaan ylläpitotyötä, myös yhtenäistää seurantakäytäntöjä ja näin parantaa valtionhallinnon konserniraportoinnin tasoa ja tilatietojen vertailtavuutta sekä keskenään että oman organisaation sisällä.

Tilaehdotusmenettelyn avulla on tavoitteena varmistaa, että virastot saavat HTH-tietonsa oikein koko toimitilasalkkunsa osalta. Näin helpottuu myös asiakkaan tiloihin liittyvän säästöpotentiaalin tunnistaminen. Se palvelee myös 100 milj. euron säästötavoitteen saavuttamista valtiolle seuraavan kahdeksan vuoden aikana.

Tehokasta kiinteistöjen ylläpitoa

Senaatti-kiinteistöt on vuosittain mukana KTI:n vertailussa, jossa tarkastellaan kiinteistöjen ylläpitokuluja ja asiakastyytyväisyyttä.

KTI:n benchmarking –tutkimuksen mukaan Senaatti-kiinteistöt käytti vuonna 2014 (vuoden 2015 tulokset saatavissa toukokuussa) kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin ja korjausinvestointeihin 24 % enemmän kuin tutkimuksessa mukana olleet vertailuyritykset.

Kiinteisöjen hoitokustannukset ilman korjauksia olivat yli 10 % edullisemmat kuin muilla vertailuyrityksillä.

 

Senaatti-kiinteistöt pystyi muun muassa suuren ostovolyyminsa ansiosta toteuttamaan ylläpitokulut kustannustehokkaasti. Hoitokustannukset ilman korjauksia olivat yli 10 % edullisemmat kuin muilla vertailuyrityksillä.

Valtion kokonaisetu

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia valtion kokonaisedun mukaisesti. Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt ns. timanttimallin, jonka avulla valtion kokonaisedun toteutuminen voidaan arvioida investointipäätöksen yhteydessä. Mallissa tarkastellaan kokonaisedun toteutumista monipuolisesti eri näkökulmista. Malli otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta.

Senaatti-kiinteistöjen hallitukselle esitettävissä investointipäätöksissä tarkastellaan valtion kokonaisedun toteutumista seuraavilla näkökulmilla:

  • Asiakkaan toiminnan tehokkuus
  • Yhteiskuntavastuu
  • Valtion tilakustannusten taso
  • Ratkaisun yleispätevyys ja uudet työnteon tavat
  • Pääoman tehokas käyttö

Valtion tilakustannusten muutoksesta ja pääoman vapautumisesta tehdään arvio myös euromääräisesti.

Tilatehokkuus huippuluokkaa Puolustusvoimien palvelukeskuksessa

Lue Case