Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

  • Kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita myytiin ennätyksellisesti 325 milj. eurolla. Tämä mahdollisti yhteensä 370 milj. euron tuloutuksen valtion kassaan vuonna 2015.
  • Vuoden 2015 tilikauden tulos oli 198,8 milj. euroa (2014: 137,2 milj. euroa). Budjetoitu tulos oli 161,6 milj. euroa. Budjetoitu tulos ylitettiin 37,2 milj. eurolla. Keskeisin syy merkittävään tulosbudjetin ylitykseen oli yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden kauppahinnoista saatu myyntivoitto.
  • Vuokraustoiminnan tuloksen osalta jäätiin hieman budjetista. Tämä johtui kiinteistöomaisuuteen tehdyistä arvonalentumisista.
  • Palveluiden tulos ylitti hieman budjetoidun.
  • Toimitilapalveluiden kysyntä kasvoi selvästi.
  • Toimitilasäästöt etenivät suunniteltua nopeammin: asiakkaiden kanssa sovittiin yli 17 milj. euron vuotuisista säästöistä toimitilakustannuksiin.

Tulos ja liikevaihto 2011–2015, milj. euroa

20112012201320142015
Liikevaihto520,66566,65590,05625,24622,13
Tulos154,36134,36122,43137,20198,85

Liikevaihto työntekijää kohden 2011–2015

20112012201320142015
Liikevaihto/Henkilötyövuodet, milj. euroa2,092,392,322,322,21
Henkilötyövuodet249,4236,9254,7269,5280,9

Arvonalentumiset heikensivät vuokraustoiminnan tulosta

Vuokraustoiminnan tulos oli 85,2 (105,2) milj. euroa, ja se alitti budjetoidun 25,2 milj. euroa. Tuloksen alittuminen johtui lähinnä kiinteistöomaisuuteen tehdyistä arvonalentumista ja kertaluonteisista poistoista (49,5 milj. eur).

Vuokraustoiminnan liikevaihto supistui hieman ja oli 606,0 (609,2) milj. euroa. Supistuminen johtui edellisenä vuonna saaduista merkittävistä kertakorvauksista. Rahoitus- ja ylläpitokulut toteutuivat suunniteltua pienempinä. Rahoituskulujen pienentyminen johtui rahoituksen hankinnan siirtymisestä valtiokonttoriin.

Kiinteistöjä ja osakkeita myytiin ennätyksellinen määrä

Kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita myytiin 325 milj. eurolla. Tästä Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden myynnin osuus oli 217 milj. euroa. Kiinteistöjä ja muita osakkeita myytiin 108,3 milj. eurolla, mikä ylitti budjetoidun tavoitteen 8 milj. euroa.

Kiinteistöjen myyntitoiminnan tulos oli 105,2 milj. euroa. Ilman yliopistokiinteistöjen osakkeiden myyntiä tulos oli 35,4 milj. euroa.

Toimitilapalveluiden kysyntä kasvoi edelleen

Palveluiden liikevaihto oli 16,2 (16,0) milj. euroa, missä oli pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Toimitilapalveluiden myynti kasvoi 8 % ja johdon palveluiden myynti pieneni 33 % edellisvuodesta. HTH-tilatietopalvelun käyttömaksusta luopuminen pienensi johdon palveluiden liikevaihtoa ja tulosta.

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osingot

Yliopistojen kiinteistöt siirtyivät Senaatti-kiinteistöiltä omiin yhtiöihin vuoden 2010 alussa. Senaatti-kiinteistöjen omistusosuus yhtiöissä on 1/3. Yliopistokiinteistöyhtiöt maksoivat kertomusvuonna Senaatti-kiinteistölle osinkoa 8,9 (7,4) milj. euroa. Yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden myynnin jälkeen Senaatti-kiinteistölle jäi enää Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet.

Tuloutus valtiolle

Senaatti-kiinteistöt tulouttaa vuosittain omistajalleen eli valtiolle voiton tuloutuksen. Tuloutuksessa huomioidaan myös kiinteistöjen myynneistä saadut tuotot. Senaatti-kiinteistöt maksoi kertomusvuonna tuloutusta 370 (140) milj. euroa. Tuloutus sisälsi yliopistokiinteistöyhtiöiden myynnistä johtuen lisätuloutusta 220 milj. euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 5,4 (4,2) %. Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 2,9 (3,5) %. Omavaraisuusaste laski hieman edellisvuodesta ja oli 62,0 (63,9) %. Omavaraisuusaste on edelleen erinomainen. Nettovelkaantumisaste oli 55 (52) %.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste, %

20112012201320142015
Omavaraisuusaste64,965,366,063,962,0
Nettovelkaantumisaste51,350,049,052,254,9

SIPO-% ja OPO-%

20112012201320142015
SIPO-%4,84,33,94,25,4
OPO-%5,04,444,56,8

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2011–2015, vuosia

20112012201320142015
Vieraan pääoman takaisinmaksuaika5,04,54,74,83,9