Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Työllistämisjalanjälki

Senaatti-kiinteistöt työllistää merkittävän määrän kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita. Senaatti-kiinteistöjen työllistävyysvaikutukset ilman omaa henkilöstöä (281 htv) vuonna 2015 olivat lähes 3 600 henkilötyövuotta.

Työllistävyysvaikutus kasvoi 10 % vuoteen 2014 verrattuna Valtion talouden tutkimuskeskuksen (VATT) laatimien laskentamallien mukaan.

Vuoden 2015 työllistävyysvaikutukset olivat lähes 3 600 henkilötyövuotta.

 

Senaatti-kiinteistöjen työllistävyysvaikutuslaskenta perustuu VATTin tekemään laskentamalliin, jossa on tarkasteltu VATTin panos-tuotos-aineistoja Senaatti-kiinteistöjen päätoimialoilta, joita ovat mm. rakentaminen ja kiinteistön- ja maisemanhoito. Mallin avulla voidaan laskea Senaatti-kiinteistöjen työllistävyysvaikutukset toteutuneiden kustannusten perusteella.

Vuoden 2015 työllistävyysvaikutukset olivat lähes 3 600 henkilötyövuotta, kun vuonna 2014 vastaava luku oli n. 3 300. N. 10 %:n kasvu työllistävyydessä johtui siitä, että Senaatti-kiinteistöjen investointeihin käyttämät kustannukset kasvoivat huomattavasti vuoden takaisesta. Valtionhallinnon toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset ovat aiheuttaneet merkittäviä investointitarpeita.