Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Vuokraus ja myynnit

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2015 vuokraustoiminnan liikevaihto oli 606,0 (609,2) milj. euroa. Liikevaihto pieneni 0,5 % vuodesta 2014. Liikevaihto sisälsi vuokrasopimusten kertakorvauksia noin 1,7 (12) milj. euroa. Ilman kertakorvauksia liikevaihto kasvoi 1,2 %. Vuoden 2016 alusta Senaatti-kiinteistöt siirtyi omakustannusperusteiseen vuokrajärjestelmään, mikä laski valtioasiakkaiden vuokria 15 % Senaatti-kiinteistöjen omistamissa tiloissa. Tämän johdosta vuokraustoiminnan tulos pienenee n. 45 milj. euroa.

  • Noin 2 600 toimitilavuokrasopimusta.
  • Vuokrattavia tiloja 6,2 milj. neliötä.
  • Eniten sopimuksia puolustus ja turvallisuus –toimialalla.
  • Vuokratuloista lähes puolet Etelä-Suomen alueelta, pääosin pääkaupunkiseudulta.

Vuokraustoiminnan liikevaihto ja vuokrakate 2011–2015, milj. euroa

20112012201320142015
Vuokraustoim.liikevaihto511,89556,53576,09609,23605,91
Vuokrakate317,79351,29331,18362,58358,82

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen alueittain 2011–2015

milj. euroa
Etelä-Suomi276,02
Länsi-Suomi158,31
Itä-Suomi104,06
Pohjois-Suomi67,52

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2011–2015

milj. euroa
Toimistot177,50
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt206,58
Puolustus ja turvallisuus199,36
Kiinteistökehitys ja -myynti22,48

Keskimääräiset neliövuokrat toimialoittain ja alueittain

  Kiinteistökehitys ja -myynti  Puolustus ja turvallisuus  Ministeriöt ja erityiskiinteistöt Toimistot
euroa/kk 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Etelä-Suomi 10,07 9,99 11,07 10,87 20,34 20,40 16,37 16,38
Länsi-Suomi 6,71 7,53 12,20 12,90 14,96 10,43 13,69 13,59
Itä-Suomi 8,13 8,03 13,34 12,08 10,22 8,72 13,82 13,51
Pohjois-Suomi 6,50 6,20 11,84 11,65 11,31 11,46 11,24 10,75
Toimiala yht. 8,01 8,18 12,65 12,08 17,37 17,01 14,47 14,31

Senaatti-kiinteistöjen eri toimialojen välillä vuokratasoissa on eroja, mikä johtuu muun muassa siitä, että rakennukset eroavat toisistaan iältään, arkkitehtuuriltaan, kunnoltaan, käyttötarkoitukseltaan ja sijainniltaan.

Senaatti-kiinteistöjen neliövuokrat nousivat 2,6 % verrattuna vuoden 2014 tilanteeseen (toimitilasopimusten keskimääräinen neliövuokra kokonaisvuokrakohteissa). Neliövuokria nostivat erityisesti asiakkaiden tarpeista lähteneiden uusien kiinteistöinvestointien vuokrat. Elinkustannusindeksin nousun vaikutus oli noin 1 %. Puolustus ja turvallisuus -toimialan kuukausineliövuokra vuonna 2015 oli 4,4 euroa, kun mukaan lasketaan myös pääoma- ja jaetun vuokran sopimukset.  Yllä olevassa taulukossa ovat mukana vain Puolustus- ja turvallisuus -toimialan kokonaisvuokrakohteet.  Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2015 toteuttamat toimistokiinteistöjen tilatehokkuusprojektit johtavat tilakustannuksissa keskimäärin noin 19 % säästöön (tilakustannukset / henkilötyövuosi).

Käyttöaste hyvällä tasolla

Toimitilojen vajaakäyttöaste nousi hieman edellisestä vuodesta ja pysyi kuitenkin edelleen hyvällä tasolla 6,7 (6,1) %. Vuodenvaihteessa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 600 (2 600) voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta. Valtionhallintoon kuuluvien asiakkaiden osuus vuokraustoiminnan ja palveluiden liikevaihdosta joulukuussa oli 90,3 %. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt voi vuokrata ja tarjota palveluitaan ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Vajaakäyttöaste, %

20112012201320142015
Vajaakäyttöaste3,63,64,76,16,7

Vajaakäyttöaste toimialoittain, %

Kiinteistökehitys ja -myynti31,00
Puolustus ja turvallisuus4,14
Ministeriöt ja erityiskiinteistöt7,04
Toimistot6,86

Kasvua toimitilapalveluiden myynnissä

Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna palveluita 16,2 (16,0) milj. eurolla. Myytävät palvelut muodostuvat johdon palveluista ja toimitilapalveluista. Toimitilapalvelut ylittivät budjetoidun tuloksen, kun taas johdon palveluiden osalta jäätiin budjetoidusta tavoitteesta. Palvelutoiminnan tulos kokonaisuutena jäi 0,5 milj. euroa tappiolle, mutta ylitti kuitenkin budjetoidun tuloksen 0,7 milj. euroa.

Palveluiden myynnin kehittyminen (vert.vuodet) 2011–2015, milj. euroa

20112012201320142015
Palveluiden liikevaihto8,910,114,016,016,2

Kiinteistöjen myynti oli vahvaa koko vuoden

Kiinteistöomaisuuden myynnit toteutuivat yli odotusten. Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna kiinteistöomaisuutta 325,5 (72,3) milj. eurolla ja osti 1,5 (1,8) milj. eurolla. Myynnit ilman yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden kauppoja oli 108,3 milj. euroa, mikä ylitti 8 milj. euroa budjetoidun tavoitteen. Myyntivoitot olivat 123,8 milj. euroa ja myyntitappiot 8,5 milj. euroa.

Katso tarkemmin Kiinteistöjen kehitys ja myynti kiinteistövarallisuusosiossa.

Kiinteistöjen myynnin kehittyminen 2011–2015, milj. euroa

20112012201320142015*
Myynnit112,780,460,772,3325,5

* Ilman yo-yhtiöiden osakkeiden myyntiä 108,3 miljoonaa euroa.