Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Avainluvut 2015

Keskeiset tunnusluvut 2015 2014 Muutos-%
Liikevaihto 622 625 -0,5
Liiketoiminnan muut tuotot 51 35 44,5
Tulos 199 137 44,9
- Tulos -% liikevaihdosta 32 22  
       
Tase 4 606 4 738 -2,8
Lainat 1 694 1 656 2,3
Investoinnit 268 234 14,6
Investointien osuus liikevaihdosta, % 43 37  
       
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 4,2  
Oman pääoman tuotto, % 6,8 4,5  
Omavaraisuusaste, % 62,0 63,9  
Nettovelkaantumisaste, % 55 52  
       
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m2 6 205 6 379 -2,7
Kiinteistöomaisuuden vajaakäyttöaste, % 6,7 6,1  
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk *) 15,10 14,72 2,6

*) Toimitilavuokrasopimukset, kokonaisvuokrakohteet. Neliövuokratieto on ko. vuoden kuukausien keskiarvo.

Ympäristövastuu 2015 2014 Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm²) 88,5 88,3 0,2 %
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm²), normitettu 121,2 119,3 1,6 %
Veden ominaiskulutus (l/brm²) 311,0 310,0 0,3 %
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaishiilidioksidipäästöt kgCO₂/brm² 37,6 42,0 -10,5 %
       
Sosiaalinen vastuu      
Henkilöstö      
Lukumäärä 31.12.2015 309 281 10,0
Keski-ikä 46,8 47,5 -1,5
       
Asiakkaat      
Asiakastyytyväisyys, % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä 66 63 4,8