Yhteiskuntavastuuraportti 2015


Sidosryhmät

Senaatti-kiinteistöt toimii tiiviissä yhteistyössä laajan sidosryhmäverkostonsa kanssa. Tavoitteena on aktiivinen vuoropuhelu ja ajankohtainen viestintä. Senaatti-kiinteistöt kuuntelee ja kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä toimintaansa ja yhteiskuntavastuuta kehittäessään.

Sidosryhmät

Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut keskeiset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vaikuttavat sidosryhmät, joiden kanssa Senaatti-kiinteistöt toimii ja joilla on vaikutus Senaatti-kiinteistöjen toimintaan.

Senaatti-kiinteistöt käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa.  Senaatti-kiinteistöillä on asiakasfoorumi, jossa ovat edustettuina keskeisten asiakkaidemme edustajat. Tavoitteena on luoda suora keskusteluyhteys asiakkaiden avainhenkilöiden sekä Senaatti-kiinteistöjen johdon välille ja edesauttaa kollegojen verkottumista. Säännnöllisesti järjestettävissä tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia teemoja asiantuntijoiden esitteleminä, tutustutaan kiinnostaviin toimitilaratkaisuihin ja keskustellaan keinoista, joilla Senaatti-kiinteistöt voi parantaa palveluaan entisestään.

Muutoksen tekijät

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt oli aktiivisesti mukana Muutoksen tekijät -verkostossa. Ministeriöiden yhteinen ja avoin Muutoksentekijät-verkosto on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat olla luomassa valtioneuvostoon uutta virkamieskulttuuria.  Verkosto kävi vierailulla Senaatti-kiinteistöissä tutustumassa Senaatti-kiinteistöjen uuteen työympäristöön Lintulahdenkadulla. 


Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmät

Sidosryhmä Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan Vuorovaikutuksen välineet Esiin nousseet asiat, huolenilmaukset ja tulokset 2015
Asiakkaat
• Valtion hallinnonalat ja säätiöt.
• Tilojen käyttäjät ja asiakkaat.
• Yhteensä kymmeniä tuhansia henkilöitä.
• Toimintaa tukevat, terveelliset, turvalliset ja tuottavat tilat.
• Opastaminen tilojen kestävään käyttöön sekä toimitilakustannusten tehostamiseen.
• Energia­tehokkuuden parantaminen ja ilmastokuormituksen vähentäminen.
• Asiakas-tyytyväisyyskyselyt, käyttäjätyytyväisyyskyselyt, uudis- ja korjaushankkeiden yhteydessä tehtävät kyselyt.
• Senaattila.fi-palveluportaali ja muut sähköiset palvelut kuten Optimaze.net, HTH-tietopalvelu ja sähkönsäästöprojektiin liittyvä senergia.fi.
• Säännölliset tapaamiset asiakkaiden kanssa.
• Asiakasfoorumi, johon kuuluu 11 asiakkaan edustajaa keskeisistä asiakkaista.
• Sidosryhmälehti Kontrahti ja sähköinen uutiskirje.

• Toimitilastrategian toimeenpano eteni vauhdilla yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
• Toteutettiin useita työympäristö­kehittämisen projekteja, joiden ansiosta tilatehokkuus parani ja tilakustannukset alenivat.
• HTH-tietojärjestelmään liittyen uutena toimintamallina tilaehdotuksen toimittaminen asiakkaille.
• Senaatti-Areena tapahtuma kuudella paikkakunnalla: aiheena uudet työteon tavat ja niitä tukevat työympäristöt.
• Tilojen käyttäjä- ja asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla. Palautetta saivat erityisesti tilojen muunneltavuus ja sisäilma-asiat.
•Aktiivinen osallistuminen TYÖ 2.0 ja Muutoksen tekijät -verkostoissa.

 


Palvelujen ja materiaalien toimittajat
• Noin 3 800 palvelujen ja materiaalien toimittajaa.
• Pääsiallisesti valtakunnallisia kumppanitoimittajia on 83. Lisäksi on kilpailutettu eri osa-alueissa alueellisia osaajia.
• Kumppanit ovat mm. rakennuttamisessa ja projektinjohtamisessa, kiinteistökehityksessä, kiinteistöjen hoidossa, työympäristökehittämisessä, oikeuspalveluissa ja kopiointipalveluissa.
• Pitkäaikaiset toimittajasuhteet.
• Avoimuus ja tasapuolisuus.
• Kehittyminen yhteistyössä.
• Kumppanuusmallin mukainen toimittajayhteistyö: projektien ohjausryhmät, toimittajatapaamiset ja kehityskeskustelut.
• Avoimet ja selkeät kilpailuttamiskäytännöt.
• Talousrikollisuuden torjuntamenetelmät.
• Puitesopimus­kumppaneita kilpailutettiin uusilla osa-alueilla, joiden myötä kumppanuuksien määrä kasvoi.
• Kiinteistöjen ylläpidossa ja rakennushankkeissa käytössä palkkio-sanktio-malli, jossa on sovittu yhteiset tavoitteet, joiden tulosten mukaan määrätyvät palkkiot ja sanktiot.
• Talousrikollisuuden torjuntaan liittyvien tarkastusten määrää lisättiin ja uutena tarkastuskohteena otettiin mukaan toimitilapalvelut.
• Otettiin käyttöön yhteiset turvallisuus­sopimusmallit sekä asiakkaille että toimittajille.
• Edistettiin hankintatoimen sähköistämistä valtion yhteisen kilpailutusjärjestelmän pilotoinnilla ja sähköisen sopimustenhallinnan kehitystyöllä. Molemmat järjestelmät on tavoitteena ottaa käyttöön vuonna 2016.
• Hankintajärjestelmän käyttö kasvoi noin 10 % ja verkkolaskuina vastaanotetaan tällä hetkellä 89 % kaikista laskuista.
• Hankintatoimen periaatteet ja organisointi -niminen asiakirja valmistui. Asiakirjassa määritellään hankintatoimen periaatteet, päämäärät ja tavoitteet sekä hankintatoimen johtamis- ja toimintamalli.
• Toimittajien sähköisen koulutusympäristön hankinta käynnistettiin ja tavoitteena on kasvattaa vuoden 2016 aikana verkoston osaamista turvallisuus- ym. asioista uuden palvelun avulla.
 
Viranomaiset
• Euroopan unioni, Suomen valtio ja kunnat.
• Museovirasto.
• Naapurit ja maanomistajat.
• Lainmukainen, vastuullinen toiminta, työllistäminen, verotulot.
• Valtion toimintapolitiikkojen ja suositusten toteuttaminen.
• Hyvä ympäristö, vuorovaikutteinen suunnittelu.
• Vaikuttaminen toimialajärjestöissä ja vertaisverkostoissa.
• Maankäytön oma-aloitteinen, vuorovaikutteinen suunnittelu.
• Säännöllinen ja aktiivinen yhteistyö Museoviraston kanssa.
• Toimittu aktiiivisesti EU- ja pohjoismaatasolla valtiokiinteistön omistajien verkostossa.
• Jatkettu aktiivista yhteistyötä Museoviraston kanssa kumppanuussopimuksen mukaisesti.
• Osallistuttu maankäytön suunnitteluhankkeisiin yhteistyössä kuntien kanssa.
• Lausuntojen antajana ja asiantuntijana erilaisissa säädösvalmisteluissa, esim. energiatehokkuussäädökset.
 
Omistajat
• Eduskunta.
• Valtio­neuvosto.
• Valtiovarain­ministeriö.
• Omaisuuden arvon ja käytettävyyden varmistaminen.
• Ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden toteuttaminen.
• Rakennetusta kulttuuriympäristöstä huolehtiminen.
• Toimiminen valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana.
• Puolivuosi-, tilinpäätös- ja yhteiskuntavastuuraportointi.
• Säännöllinen yhteydenpito ja tiedon jakaminen toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.
• HTH tietopalvelu.
• Osallistuttu yliopistokiinteistö­yhtiöiden omistajaohjaukseen ja toteutettu AYK ja HYK osakkeiden myynti.
• Tuettu valtionhallinnon rakenteellisia muutoksia toimitilaratkaisuilla.
• Osallistuttu toimitilastrategian toimeenpanoon ja valtion vuokrajärjestelmän uudistamistyöhön.

 
Henkilöstö
• Yhteensä 309 työntekijää.
• Haastavat, monipuoliset tehtävät.
• Kilpailu­kykyinen palkkaus. Mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin
• Kehittymis-
mahdollisuudet työssä.
• Työntekoa tukevat työtilat.
• Työkyvyn ennakoiva ylläpito.
• Henkilöstön työtyytyväisyystutkimukset.
• Henkilökohtaiset kehityskeskustelut esimiehen kanssa kaksi kertaa vuodessa.
• Johdon aamukahvitilaisuudet.
• Yhteiset henkilöstöpäivät kerran vuodessa.
• Intranet Senetti.
• Henkilöstölehti Senaattori.
• Henkilöstöedustus Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa. prosessien kehittämisryhmät.
Aktiivinen Yt-neuvottelukunta sekä palkkausjärjestelmän kehittämisryhmä.
• Esimiesklinikka.
• Henkilöstön työtyytyväisyys ja omistautuneisuus ovat hieman keskimääräistä korkeampia muihin yrityksiin verrattuna ja tyytyväisyys nousi edellisvuodesta.
• Organisaation johtamiskulttuuri ja henkilöstön työmotivaatio koetaan erittäin positiivisina.
• Kertomusvuonna valmistauduttiin uuteen vuokrajärjestelmään kouluttamalla koko henkilöstö.
• Jatkettiin henkilöstöjärjestelmä Hyrrän käytön laajentamista.
• Työstettiin myynnin johtamisjärjestelmä.
• Järjestettiin kahdeksan johdon aamukahvitilaisuutta koko henkilöstölle ajankohtaisista asioista.
• Siirryttiin sähköisiin hr-toimintaprosesseihin tehtäväkuvan vaativuuden arvioinnin ja suoritusarvioinnin osalta.
• Senaatti pitää aktiivisesti yhteyttä eläkeläisiin, mm. vuosittain järjestettävä lounastapaaminen.
 
Tiedotusvälineet
• Valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen lehdistö, radio ja TV.
• Avoin ja luotettava viestintä. • Vuosiraportit.
• Lehdistö­tiedotteet.
• Kotisivut.
• Tapaamiset ja tiedotustilaisuudet.
• Mediatapaamiset ajankohtaisista aiheista ja Senaatin toiminnan tunnetuksi tekeminen, määrällisesti ja laadullisesti mediajulkisuus oli edellisvuosien tasolla. Julkisuudesta 94 % oli neutraalia, positiivista oli 1 % ja negatiivista 5 %. Mediassa esillä olivat erityisesti kiinteistöjen myynnit.
Kiinteistömarkkinat
• Kiinteistömarkkinat, ostajat, potentiaaliset ostajat,
kiinteistömarkkinoiden toimijat, välittäjät
• Syrjimätön ja avoin kiinteistökauppa, jonka toteuttamiseksi Senaatti viestii myyntikohteista aktiivisesti ja avoimesti • Tapahtumat ja seminaarit
• Sähköiset kanavat mm. senaattimyy.fi
• Lehti-ilmoittelu ja muu proaktiivinen viestintä myyntikohteista
• Ensimmäinen Senaatin Tori -tapahtuma, jonka tavoitteena oli avata keskustelua kiinteistömarkkinoiden kanssa myyntitoiminnan kehittämiseksi.
• Kiinteistökehittäminen ja -myynnit olivat näkyvästi esillä mediassa ja saivat mediaseurannan mittauksissa suurimman huomion.

Muut
• Toimialajärjestöt.
• Tutkimuslaitokset.
• Asiantuntija­toimikunta.
• Kansalaisjärjestöt.
• Toimialan kehittyminen ja uusien toimintamallien kehittäminen.
• Osallistuminen kehittämishankkeiden käynnistämiseen, toteuttamiseen ja rahoitukseen.
• Mm. RAKLI, Rakennustietosäätiö RTS, Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Sisäilmayhdistys ja PALTA ry.
• Osakkuus ja hallituksen puheenjohtajuus strategisesssa huippuosaamiskeskittymä RYM Oy:ssä.
• Osallistuminen alan koulutuksen suunnitteluun sekä ohjaukseen ja kouluttamiseen.
• Aktiivinen toimiminen kansainvälisissä vertaisverkostoissa, alan toimialajärjestöissä ja osallistuminen toimialan hankkeisiin ja ohjelmiin.
• Korjaus­ rakentamisen uusien menetelmien kehittäminen kansainvälisessä EU-hankkeessa.
• Kehitetty asiantuntijapalveluita, uudistettu investointiprosessia sekä parannettu energiatehokkuutta ja sisäympäristöjä osana RYM Oy:n tutkimusohjelmia.
• Osallistuttu Tekesin palveluiden kehittämisen teknologiaohjelman johtoryhmä­työskentelyyn.
• Oltu mukana kymmenessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos.
 
         
 

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Järjestö
Edustus
Arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö Edustajisto jäsen
buildingSmart Finland Johtoryhmä, toimialaryhmä tilaajat jäsen
buildingSmart Nordic Board jäsen
EU BIM Task Group
jäsen
FISE Oy Rakennuttajan pätevyyslautakunta jäsen, varajäsen
Huoltovarmuuskeskus/ Lounais-Suomen aluetoimikunta
jäsen
Huoltovarmuuskeskus/Rakennuspooli Länsi-Suomen aluetoimkunta, Lounais-Suomen aluetoimikunta jäsen
NKS Energy Group jäsen
Palta
Jäsen
PE/Huoltovarmuuskeskus/Rakennuspooli Valmiusrakentamisen johtoryhmä varajäsen (Panhelainen)
Public Real Estate Network
jäsen
Rakennustaiteen Seura ry. Johtokunta varapuheenjohtaja
Rakennustieto Oy Hallitus jäsen
Rakennustietosäätiö Hallitus, TATE-RYL valvova toimikunta puheenjohtaja
Rakennustietosäätiö Edustajisto jäsen
Rakli Varsinais-Suomen, Jyväskylän, Pirkanmaan aluetoimikunta jäsen
Rakli Pohjois-Suomen aluetoimikunta puheenjohtaja
RAKLI Neuvottelukunta jäsen
Rakli Toimitilat johtoryhmä, yhdyskunta- ja infra -johtoryhmä, rakennuttaminen-toimikunta, laaturyhmä jäsen
Rakli Hallitus jäsen
Royal Institution of Chartered Surveyors
jäsen
SAFA Kilpailutoimikunta jäsen
SOTE-uudistus Omaisuusjärjestelytyöryhmä asiantuntija
SSTL Puhtaus SFS 5994 Insta, tilaajafoorumi jäsen
Suome Valotekninen Seura ry Hallitus jäsen
Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry Energia- ja talotekniikkaryhmä, RET puheenjohtaja, jäsen
Suomenlinnan hoitokunta Johtokunta jäsen
TEM EED 5. artiklan työryhmä jäsen
The Workplace Network Johtoryhmä jäsen
Valtion taideteostoimikunta
puheenjohtaja
VM Valtion hankintatoimen neuvottelukunta jäsen
YM Kosteus- ja hometalkoot jäsen, varajäsen
YM Rakentamisen energiasäädökset jäsen