Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Olennaisuusanalyysi

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2015 raportin tunnusluvut on valittu vuonna 2014 tehdyn olennaisuusarvion perusteella.

Senaatti-kiinteistöt tarkastelee säännöllisin väliajoin toimintansa olennaisia näkökohtia ja ottaa huomioon tarkastelussa muun muassa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, strategiset tavoitteet, kestävän kehityksen näkökulmat ja keskeiset riskit.

Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa.

Vuonna 2014 toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta Senaatin keskeisten sidosryhmien ja oman henkilöstön keskuudessa kysely, jossa kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä Senaatti-kiinteistöjen olennaisista yhteiskuntavastuun näkökulmista. Olennaisuusanalyysiprosessi noudatteli pääsääntöisesti Global Reporting Initiativen G4:n prosessia.

Senaatti-kiinteistöjen johto vahvisti matriisin tulokset liiketoiminta- ja strategianäkökulmasta joulukuussa 2014. Näistä tuloksista syntyi olennaisuusmatriisi, jonka mukaisesti Senaatti-kiinteistöt raportoi toiminnastaan vuosina 2014 ja 2015. Olennaisuusmatriisin näkökohdat heijastuvat joko G4-indikaattoreissa tai niistä kerrotaan raportissa muuten.

Monelle olennaisuusanalyysissä nousseelle teemalle ei löydy GRI-ohjeistossa aspektia. Näin ollen Senaatti-kiinteistöt on lisännyt GRI-taulukkoon toimintansa ja strategiansa kannalta keskeisiä indikaattoreita, joita ovat toimilaratkaisuilla saavutetut säästöt, tehokkaat tilaratkaisut ja toiminnan kustannustehokkuus. Näille on laadittu mittarit ja tuloksista raportoidaan säännöllisesti.

Olennaisuus