Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Toimialan kehittämiseen osallistuminen

Vuoden 2015 keskeiset tapahtumat

  • Toimialan kehitysklinikan vetovastuuaiheena oli tietotyön tuottavuuden mittaaminen.
  • Sähköiset asiakaskanavat uudistuivat ja lisääntyivät.
  • Talousrikollisuuden torjunta laajentui toimitilapalveluihin.
  • Uusien mallipohjaisten työkalujen kehittäminen jatkui kansainvälisessä EU-hankkeessa.
  • Aktiivinen toimiminen kansainvälisissä vertaisverkostoissa, alan toimialajärjestöissä ja osallistuminen toimialan hankkeisiin ja ohjelmiin.

Senaatti-kiinteistöt toimi veturiyrityksenä toimialan kehittämisklinikassa, jossa kehitettiin tietotyön tuottavuuden mittaamista.

 

Tietotyön tuottavuus keskiössä

Senaatti-kiinteistöt pyrkii kehitystyössään avoimeen yhteisöllisyyteen alan toimijoiden kanssa. Sidosryhmät kutsutaan mukaan kehittämiseen ja Senaatti-kiinteistöt jakaa myös itse avoimesti heille oman kehitystyönsä tuloksia.

Senaatti-kiinteistöjen kehitystoimintaa ohjaa ja koordinoi strategia ja kehittäminen ja tiedonhallinta –yksikkö. Sen tehtävänä on koordinoida erityisesti tulevaisuuden toimintaa luotaavia projekteja ja ottaa kantaa toimintaprosessien ja muiden yksiköiden kehittämisehdotuksiin ja henkilöstöltä tuleviin aloitteisiin.

Kehittämistoiminta perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiasta johdettuja kehitystoiminnan painopistealueita olivat vuonna 2015:

  • Uudet työn tekemisen tavat ja niihin liittyvät palvelut.
  • Tietotyön tuottavuus.
  • Uudet suunnittelunohjausmenetelmät.
  • Sisäilmakorjausten toteuttaminen.
  • Sähköiset vuorovaikutuskanavat

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kannalta tärkeät kehittämisen aihealueet ovat useasti myös koko kiinteistö- ja rakennusalalle keskeisiä, kuten asiakaskokemuksen parantaminen, rakennuttamisprosessin uudistaminen, energiaseurannan ja -tehokkuuden parantaminen sekä sisäilman laatu.

Yhteiskuntavastuun näkökulmasta keskeisiä kehityskohteita olivat tilankäytön tehokkuuden parantaminen, sisäolosuhdeongelmien ennakointi sekä suojeltujen arvorakennusten korjausmenetelmät.

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt osallistui yhteen EU-hankkeeseen ja n. 10 t&k -hankkeeseen.

 

Vuonna 2015 Senaatti-kiinteistöt oli mukana yhdessä EU-hankkeessa sekä noin kymmenessä tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos tai toimialajärjestö. Valtaosa kehitystoiminnasta tehdään sisäisissä projekteissa, joihin useimmiten liittyy tietotyökalujen ja toimintatapojen kehittämistä.

Toiminnan kehittämiseen ilman oman henkilöstön kuluja käytettiin vuonna 2015 1,3 milj. euroa (1,5), mikä on 0,2 % (0,2) liikevaihdosta.

Aktiivinen osallistuminen ja verkostoituminen toimialalla

Senaatti-kiinteistöt on vuonna 2015 osallistunut aktiivisesti toimialansa ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin sekä lukuisiin kehitys- ja verkottumistilaisuuksiin. Esimerkkeinä Finnish Green Building Council (FiGBC) ja KTI Oy:n toimialan benchmarking-selvitykset.

Senaattilaiset ovat toimineet useammassa toimialan johto- ja seurantaryhmässä, joista esimerkkeinä ovat Raklin ja Rakennustietosäätiön hallitukset, toimialajärjestöjen toimikunnat, sekä kansainvälisten vertaisverkostojen (Pure-net ja TWN) johtoryhmien jäsenyydet.