Yhteiskuntavastuuraportti 2015

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset

Valtionhallinnossa työympäristöt, työnteon tavat ja työvälineet muuttuvat muun muassa digitalisoitumisen myötä. Kokonaistilantarve vähenee valtionhallinnon rakenteellisten muutosten ja erityisesti tilankäytön tehostumisen vaikutuksesta. Rakenteelliset muutokset vaikuttavat valtion toimintojen laajuuteen, sijoittumiseen ja henkilöstön määrään. Asiakasorganisaatioissa myllertävät muutokset, ja YT-neuvottelut ovat yleistyneet myös valtionhallinnossa. 

Globaalillla taloustilanteella on edelleen vaikutus myös valtionhallintoon ja sen taloudelliseen tilanteeseen, ja maailman tapahtumat heijastuvat myös Suomeen. Ajankohtaisena esimerkkinä tästä on turvapaikanhakijoiden määrän kasvu. Senaatti-kiinteistöt teki kertomusvuonna Maahanmuuttoviraston kanssa tiivistä yhteistyötä hätämajoitustilanteen ratkaisemiseksi.

Työympäristöjen ja työnteon tapojen kehittäminen keskiössä

Muutokset toimintaympäristössä asettavat työympäristöille uudenlaisia vaatimuksia ja haastavat Senaatti-kiinteistöt kehittämään uudenlaisia työympäristöratkaisuja, jotka ovat paitsi tehokkaita, myös työyhteisön suorituskykyä ja henkilöstön työoloja ja työhyvinvointia edistäviä. Joustavuus ja muunneltavuus korostuvat nopeassa muutostahdissa. Senaatti-kiinteistöiltä  muutokset edellyttävät kykyä tuottaa ratkaisuja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ennakoivasti, tehokkaasti ja joustavasti.

Valtionhallinnon muutosten ansiosta on odotettavissa, että kiinteistöjä vapautuu myyntiin aiempaa enemmän. Senaatti-kiinteistöille tämä merkitsee panostamista entistä aktiivisempaan kiinteistökehitys- ja myyntitoimintaan.

Investointeja priorisoidaan tarkemmin

Valtion taloudellinen tilanne on edelleen tiukka, ja säästötoimenpiteet ovat pysyneet prioriteetissa korkealla. Niukkuus on uusi normi, ja tarve aikaansaada säästöjä, edistää tuottavampien työtapojen käyttöönottoa ja parantaa työn suorituskykyä korostuvat. Taloudellinen tilanne merkitsee myös sitä, että asiakkaille toteutettavia toimitilaprojekteja ja niihin liittyviä investointeja joudutaan jatkossa priorisoimaan entistä tarkemmin.

Tekniikan kehittymisen ansiosta sähköiset palvelu yleistyvät myös valtionhallinnossa, työ on ajasta ja paikasta riippumatonta. Sähköiset työympäristöt nostavat esiin myös uudenlaisia uhkia, ja turvallisuuteen liittyvät näkökulmat on otettava huomioon kaikessa toiminnassa.

Kestävän kehityksen tavoitteet korostuvat

Senaatti-kiinteistöjen asiakkaat pitävät tutkimusten mukaan tärkeänä, että toimitiloissa on vahvasti huomioitu kestävän kehityksen näkökohdat. Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa erityisesti ympäristöön, hyvään sisäilmaan ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät näkökulmat korostuvat. Myös organisaatioiden toiminnan läpinäkyvyys on noussut tärkeäksi.

Vuokrajärjestelmä uudistui

Kertomusvuoden merkittävin muutos on valtion uusi toimitilastrategia ja sen toimeenpanon edistämiseksi vuoden 2016 alussa käyttöön otettu uusi vuokrajärjestelmä. Senaatti-kiinteistöt toimii jatkossa valtion ainoana tilahankintayksikkönä ja toimitila-asiat keskitetään yhä enenevässä määrin Senaatti-kiinteistöille. Valtioasiakkaiden vuokrat valtion kiinteistöissä alenivat 15 %, mikä merkitsee, että Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulos tulee pienemään 45 milj. euroa. Vuokrasopimukset joustavat entistä paremmin toiminnan muutosten vaikutuksesta. 

Tulevaisuuden trendit

2015  merkittävin muutos oli valtion uusi toimitilastrategia ja vuoden 2016 alussa käyttöön otettu valtion uusi vuokrajärjestelmä.